Publicerad:

Gårdarna på flera förskolor och skolor åtgärdas

Flera av gårdarna på de kommunala förskolorna och skolorna består delvis av bergskross. Enligt nya prover innehåller bergskrossen förhöjda halter av grundämnet arsenik. Vi vidtar därför försiktighetsåtgärder genom att säkerställa så att barn som vistas på gårdarna inte kommer kunna få i sig av bergskrossen.

Läs gärna frågor och svar här nedan för mer information.

Vad är faran med att det finns arsenik i marken?

Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden. Faran kan uppstå om människa eller djur får i sig arsenik, i det här fallet genom att äta av bergskrossen på gårdarna.

Vad är bergskross?

Det material som påvisats med förhöjda halter arsenik är det som ofta benämns som makadam. Det handlar alltså inte om jord eller sand i sandlådan.

Vilka förskolor och skolor är det som har förhöjda arsenikhalter på gårdarna?

Inventering har genomförts av samtliga kommunala förskolor och skolor under hösten samt på fristående förskolan Elefanten. På de gårdar som har bergskross på marken, har prover tagits på flera olika platser per gård. Samma gård har uppvisat olika värden, och vi har utgått från det högsta.

Följande förskolor och skolor har visat sig ha förhöjda halter av arsenik i bergskrossen,
Förskolegårdar:

 • Växthuset
 • Edda
 • Brage, vid paviljongerna

Skolgårdar:

 • Centralskolan
 • Eddaskolan
 • Odensala skola
 • Galaxskolan
 • Råbergsskolan
 • S:t Per skola
 • St:a Gertrud
 • Sagaskolan
 • Skepptuna skola

Är det problem att vistas i byggnaderna som står på marken med bergskross?

Nej, det är det inte. Arsenik förångas inte och kan inte komma in i byggnaderna i form av ångor.

Kan kroppen ta upp arsenik via andra vägar än munnen, exempelvis genom att andas in damm i näsan?

I ett synbart dammigt utrymme, där dammet ligger i luften, kan du få ner det i magsäcken. Det krävs dock väldigt stora mängder, vilket inte bedöms som sannolikt i det här fallet.

Har barnen tagit skada?

Antonios Georgelis, docent i miljötoxikologi, har studerat provresultaten och säger: ”Sett ur toxikologisk- och hälsosynvinkel är det relativt låga halter arsenik som barnen kan ha fått i sig.”

Hur stora mängder arsenik måste intas för att en människa ska bli sjuk?

När dosen är skadlig är beroende av bland annat kroppsvikt.
Om ett barn på cirka 10 kg äter 10 gram av stenkrossen (enligt naturvårdsverket får ett yngre barn varje dag i sig i snitt mellan 80-120 milligram jord eller liknande på grund av hand-till-mun-beteende) där den högsta arsenikhalten uppmätts, överskrids gränsvärdet för akut exponering. Symptom som då kan uppkomma är häftiga kräkningar och diarréer.
Halveringstiden på arsenik är kort, cirka en vecka. Det innebär att arseniken fort försvinner ur kroppen.

Har vi fått in uppgifter som tyder på att någon blivit sjuk med anledning av detta?

Nej.

Vilka åtgärder vidtas nu?

Det kommer att vidtas åtgärder på alla de gårdar som påvisats ha förhöjda halter arsenik, för att säkerställa att barnen inte kommer kunna stoppa bergskrossen i munnen. Gårdarna på förskolorna kommer att säkerställas först.

Åtgärderna kan komma att skilja sig lite åt från gård till gård beroende på omständigheterna, men en så kallad geotextilduk kommer att läggas på alla berörda ytor innan det nya materialet läggs på.

Hur ser åtgärdsplanen ut?

Åtgärdsplan

 • 18 december 2019
  Åtgärder påbörjas vid Brage förskola, vid paviljongen.

 • 18 december 2019
  På Edda förskola, vid paviljongen, kommer ytan med bergskross att stängas av med staket, som en första försiktighetsåtgärd.

 • 23 december 2019
  Åtgärder påbörjas vid Växthuset, vid paviljongerna.

 • 7 januari 2020
  Åtgärder påbörjas vid Sagaskolans paviljonger.

 • 20 januari 2020
  Åtgärderna fortsätter vid Edda förskola, vid paviljongen.

Varför åtgärdas vissa gårdar före andra?

Prioriteringen är gjord efter riskbedömning. Yngre barn har oftast större benägenhet att stoppa saker från marken i munnen. Därför åtgärdas förskolorna först. Att även marken kring Sagaskolans paviljonger åtgärdas, beror på att den gården ligger så nära Brage förskola.

Vid ytterligare frågor

Vid ytterligare frågor, kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter:

08-591 260 00 eller
kontaktcenter@sigtuna.se

Bild på makadam

Bild på makadam. Fotograf: Mostphotos