Publicerad:

Hatten av för 33 nydiplomerade förskollärare

I juni diplomerades de 33 förskollärare som gått Sigtuna kommuns och Reggio Emilia Institutets fördjupningsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till förskollärare, är en satsning för att höja kompetensen och likvärdigheten i kommunens förskolor.

Utbildningen har bestått av 10 hela utbildningsdagar samt en stor föreläsning för samtliga medarbetare i kommunens förskolor. Innehållet har även byggt på deltagarnas eget dokumenterade arbete och samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare mellan varje kurstillfälle samt litteraturläsning. Utbildningen är diplomerande av Reggio Emilia Institutet och arbetsinsatsen motsvarar cirka 10 högskolepoäng.

Sigtuna kommun har tagit ställning för ett Reggio Emilia- inspirerat arbetssätt. Då detta arbetssätt inte innebär en enskild metod eller pedagogik som liktydigt kan appliceras på samma sätt i alla sammanhang behövde förskolorna ta ett samlat tag om vad den inspirationen betyder för oss i Sigtuna kommun.

- Vi tyckte att det var viktigt att kunna erbjuda en fördjupad utbildning för pedagoger på plats i Sigtuna kommun. Syftet med utbildningen är att stärka förskollärarens kompetens att leda övriga pedagoger i arbetet med barnen och att skapa en ökad samsyn, kvalitet och likvärdighet inom våra förskolor, berättar Gunilla Bränn, verksamhetschef för förskoleverksamheten i Sigtuna kommun.

En av de många nöjda deltagarna är Linda Perman Söderkvist, förskollärare på Skepptuna förskola.

-Jag är så otroligt nöjd med utbildningen, vi har fått mycket med oss: teori, praktiska kunskaper och det har varit mycket givande att få ta del av andra pedagogers kunskaper och verksamheter. Som deltagare har vi breddat våra nätverk och man känner sig mer delaktig i verksamheten hos de andra förskolorna –vi har blivit mer av ett tillsammans, alla förskolorna.

Den ökade kompetensen i sin tur ger synliga resultat i verksamheten:
- Jag kan också se att vår egen verksamhet utvecklats, det pedagogiska ledarskapet känns mer utvecklat och tydligare. Vikten av att hela arbetslaget reflekterar/analyserar och deltar. Så reflektionskultur är ett ord som kommer att lyftas och förverkligas hos oss, avslutar Linda Perman Söderkvist, förskollärare på Skepptuna förskola.