Riktlinjer och styrning

Sigtuna Museum & Art är en del av Sigtuna kommuns Kultur- och fritidsförvaltning. Vi följer nationella och globala riktlinker och rekomendationer för konst- och museiverksamhet.

Strategisk utvecklingsplan

Syftet med en strategisk utvecklingsplan är att klargöra Sigtuna museum uppdrag och dess olika roller och funktioner, samt tydliggöra verksamhetens inriktning, fokus och mål. Utvecklingsplanen ska vara ett verktyg för planering och genomförande av aktiviteter samt ska vara ett underlag för uppföljning av verksamheten.

Under perioden 2024-2028 kommer Sigtuna museum att prioritera sina roller och funktioner som:

 • Förvaltare
 • Kunskapsbyggare
 • Kunskapsförmedlare
 • Samhällsaktör
 • Mötesplats
 • Varumärkesbyggare

Sigtuna museum kommer att fokusera på följande områden

 • Publik verksamhet
 • Museets samlingar, föremålshantering
 • Kulturmiljövårdande verksamhet
 • Staden som museum

Läs den strategiska utvecklingsplanen 2024-2028 i sin helhet. Pdf, 27.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Pedagogik - Reggio Emilia

Det pedagogiska programmet i Sigtuna Museum, liksom i kommunens förskolor, är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att vi arbetar med processer; barnen/besökarna arbetar undersökande och självständigt. Pedagogen underlättar genom att tillhandahålla verktyg, ställa reflekterande frågor och liknande. Tillsammans experimenterar vi och prövar oss fram.

Reggio Emilia-filosofins grundare Loris Malaguzzi har sagt: ”Ett barn har 100 språk men berövas 99”. I vår verksamhet vill vi bidra till att våra besökare får tillgång till flera språk genom att hitta flera sätt att kommunicera med sig själv och omvärlden.

Våra kulturpedagoger har kontinuerliga möten med kommunens pedagogistor för att främja samarbetet mellan Sigtuna Museum, ValstaKonst och kommunens förskolor.

Vi arbetar även för att nå andra grupper än barn och ungdomar i förskola och skola.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Citat från Reggio Emilia-institutets hemsida Länk till annan webbplats.

Här finns också mer information om Reggio Emilia-filosofin i ett specialnummer av lärarnas Nyheter år 2000 Reggio Emiliapedagogiken.

Konstpolicy

Den finns en framtagen konstpolicy för Sigtuna kommun, denna ligger till grund för hur vi försöker arbeta med inköp av offentlig konst enligt 0,5 % regeln. Den är godkänd av Konstrådet 2017.

Konstrådet

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden bildades Sigtuna kommuns konstråd 1 maj 2007. Konstrådets uppgift är att bl a vid större utsmyckningar agera jury samt lyfta frågan om konsten i kommunen.

Konstrådet i Sigtuna kommun består av:

 • Anna-Karin Wetzig (S), kultur- och fritidsnämnden
 • Lars Björling (SfS), kultur- och fritidsnämnden
 • Ted Hesselbom, konst- och museichef Sigtuna Museum & Art
 • Maria Hazelius, konstnär
 • Vakant, konstnär
 • Vakant, Infrastrukturchef, Stadsbyggnadskontoret

Ted Hesselbom är ordförande i konstrådet. Lars Björling är utsedd av kultur- och fritidsnämnden och sitter mandatperioden ut. Maria Hazelius och konstnärsrepresentant är utsedda av Ted Hesselbom per delegation och sitter i konstrådet i två år. Tjänstemän sitter med i form av sina befattningar.

Beroende på hur många större utsmyckningar som görs beräknas mötesfrekvensen att hålla sig tre till fem gånger per år. Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut om konstråd ska sakkunnig och föreningsrepresentant sitta i rådet i två år. Ledamöter från nämnden sitter en mandatperiod (fyra år eller vid ersättare till mandatperiodens slut).

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.