Bilda förening

En förening känntecknas av att den är uppbyggd i enlighet med demokratiska principer runt ett intresse. Den ska också vara öppen för alla.

Vad är en förening?

Det finns en stark tradition om hur en ideell förening bör vara och verka. Det som kännetecknar en förening är att den är uppbyggd i enlighet med demokratiska principer kring ett intresse. Årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Registrering av förening

När ni har bildat föreningen måste ni först registrera den hos Skatteverket på blankett SKV 8400 "Ansökan om organisationsnummer för ideell förening”. Med denna registrering kan ni gå till banken och öppna ett bankkonto i föreningens namn. Idrottsföreningar måste också ansöka om att registrera föreningen i ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet.

Därefter kan ni ansöka om att registrera föreningen i Sigtuna kommun.

För att registrera en förening i Sigtuna kommun behövs:

 1. En styrelse.
 2. Stadgar.
 3. Ett protokollfört styrelsemöte där beslut fattats om att bilda föreningen, att stadgarna antagits, styrelsens sammansättning och firmatecknare.
 4. En ifylld föreningsuppgiftsblankett.
 5. En ifylld blankett för ansökan om nyregistrering.
 6. Kopia på registreringen hos Skatteverket.
 7. Medlemsförteckning med födelsedatum och ort.

För att få registrera fritidsföreningar krävs minst 20 medlemmar. Tio medlemmar för kulturföreningar och pensionärsföreningar. Minsta medlemsavgift är 25 kr per person. Föreningen bör också anslutas till riks- eller distriktsorganisation där sådan finns.

Bildande av förening

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer och bestå av mins tre ledamöter varav 1 ordförande, 1 kassör samt 1 sekreterare utses – väljs vid årsmöte. Dessa får inte vara samma person. Förutom detta ska även en revisor (ej sittande i styrelsen) finnas tillgänglig för att se över föreningens räkenskaper.

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument. De utgör själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Nedan följer exempel på vad stadgarna bör innehålla (mer om stadgar finns ex på Riksidrottsförbundet för idrottsrörelsen):

 • Föreningens namn.
 • Sätesort (Den ort där styrelsen finns. Medlemmarna ska till större delen vara mantalsskrivna i Sigtuna kommun.).
 • Ändamål – föreningens syfte, målsättning, verksamhetsområde.
 • Regler för hur verksamheten ska bedrivas.
 • Regler för medlemskap inklusive rösträtt och regler för uteslutning av medlem.
 • Vad som gäller beträffande medlemsavgifter.
 • Medlemsmöten, regler för kallelser till möten.
 • När årsmöte ska hållas.
 • Dagordning vid föreningens årsmöte.
 • Uppgift om beslutande organ.
 • Regler för rösträtt och beslutsfattande.
 • Bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande och så vidare.
 • Verksamhets- och räkenskapsår.
 • Bestämmelser om revisor/er (antal, hur de utses).
 • Regler för ändring av stadgarna.
 • Regler för under vilka omständigheter extra årsmöte ska hållas.
 • Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Första styrelseprotokollet

Första styrelseprotokollet ska innehålla beslut om:

 1. att föreningen har bildats
 2. att stadgarna har antagits
 3. information om styrelsens sammansättning
 4. firmatecknare.

När ni har kommit såhär långt är det dags att registrera föreningen hos Skatteverket och ansöka om att registrera föreningen i Sigtuna kommun. Hör av dig till kontaktcenter för att beställa en blankett.

Skicka e-post till kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.