Hur går det till att fatta beslut?

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteperson. Vem eller vilka som fattar besluten i Sigtuna kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Ärendet initieras

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, privatperson, tjänsteperson eller annan nämnd inom kommunen.

Om en medborgare hör av sig till kommunen med till exempel frågor, förslag eller en ansökan, exempelvis via kontaktcenter, så skickas frågan först till den nämnd som ansvarar för området. Hos nämnden initieras ett nytt ärende. Det innebär att alla handlingar som är relevanta för att kunna besluta i frågan samlas på ett ställe och förses med ett gemensamt nummer, så kallat diarienummer. Diarium är namnet på det register som förs över alla handlingar som kommer in till kommunen. Varje nämnd har ett eget diarium. Handlingarna som finns registrerade i diariet är i allmänhet offentliga och kan lämnas ut. Ärenden kan även initieras genom att politiken ger förvaltningen ett uppdrag om att

Vem som beslutar i ärendet

När ärendet har initierats bestäms vem som ska fatta ett beslut. Ibland kan en anställd tjänsteman besluta, i andra fall måste ärendet behandlas av en nämnd. I stora frågor, som till exempel principfrågor eller frågor av stor ekonomisk vikt, är det kommunfullmäktige som bestämmer. Det är kommunallagen, nämndernas och kommunstyrelsens reglementen och delegationsordningar som styr vem som ska besluta om vad.

Inhämta yttrande

Ibland är det viktigt att inhämta synpunkter från flera instanser innan ett beslut kan fattas. På så sätt kan flera aspekter av frågan, fördelar och nackdelar, vägas mot varandra. Det kallas att ärendet skickas på remiss (exempelvis till olika nämnder) för att inhämta ett yttrande.

Handläggning

Handläggning innebär att en tjänsteman på den aktuella förvaltningen sammanställer relevant information (lagar, politiska riktlinjer, ekonomiska förutsättningar och så vidare) och utifrån denna antingen själv fattar ett beslut eller lämnar sitt förslag till den beslutande instansen.

Sammanträde

Om en nämnd ska besluta i ett ärende skickas alla handlingar i ärendet ut tillsammans med kallelsen till sammanträdet. På så sätt får ledamöterna möjlighet att läsa in sig och ta ställning till de olika synpunkter som framkommit vid till exempel remittering och handläggning. När ärendet behandlas lägger ledamöterna fram sina förslag på hur nämnden ska besluta. Om det finns flera förslag vinner det som får flest röster.

Om det är kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet ska alltid kommunstyrelsen först lämna sitt förslag. Det innebär att det kan krävas många sammanträden innan det slutgiltiga beslutet är fattat. Detta kan låta ineffektivt, men är ett sätt att säkerställa att beslutet fattas i god demokratisk ordning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.