Offentlig handling

Svensk offentlig verksamhet lyder under offentlighetsprincipen, såsom den kommit till uttryck i tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att de kommunala myndigheternas och kommunfullmäktiges handlingar enligt huvudregeln ska vara tillgängliga för allmänheten att ta del av. Denna rätt är dock inte helt utan undantag eller villkor.

Allmän handling

En handling är en framställning i skrift eller bild, eller en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, det vill säga fysiska dokument och bilder samt sådana dokument och filer som finns lagrade på datorer, skivor, USB-minnen, magnetband eller liknande.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos fullmäktige, samt hos kommunens bolag, föreningar och stiftelser.

En handling har kommit in till myndigheten så snart den har anlänt eller kommit behörig person tillhanda. En handling är upprättad när den fått sin slutliga utformning eller om den innan dess skickats utanför myndigheten.

Detta innebär att handlingar som inte finns hos myndigheten, arbetsmaterial eller handlingar som tillhör politiker eller tjänstemän i egenskap av privatpersonen, partiföreträdare eller fackliga representanter inte är allmänna handlingar och därför inte kan lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

Offentlighet

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, och att var och en därför har en rätt att ta del av dem. Undantagsvis kan det dock råda sekretess som gör att en allmän handling eller uppgift i en allmän handling inte kan lämnas ut.

Sekretess

Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen om att vissa uppgifter ska skyddas av sekretess. Sekretess innebär att myndigheten är förhindrad att lämna ut en allmän handling eller uppgift ur den för att skydda ett viktigt intresse som skulle skadas om uppgifterna röjdes. Sekretess kan gälla inom vissa verksamhetsområden, för vissa slags uppgifter, och mot vissa men inte andra personkretsar beroende på vilka intressen som sekretessbestämmelsen skyddar.

Begäran om allmän handling

Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder.

Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

Begäran om allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen. Vid prövning av om den allmänna handlingen, eller uppgift ur den, ska lämnas ut får myndigheten inte efterforska vem som begär ut den eller i vilket syfte den begärs ut i större utsträckning än som är nödvändigt för att kontrollera om det finns hinder att lämna ut den.

Om myndigheten finner att det föreligger sekretess och därför inte kan lämna ut den begärda handlingen eller uppgift ur den har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut med instruktion om hur du kan överklaga beslutet till kammarrätten för överprövning.

Avgifter

Om den som begär att få ta del av allmän handling önskar få kopior på dem så har kommunen rätt att ta ut en avgift för kopiorna. Avgiften utgår enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige och gäller vid såväl papperskopior som digitala kopior.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.