Nämndernas budget

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Den totala budgeten för 2021 ökas på med 128 miljoner kronor jämfört med 2020.

Så här kommenterar nämndernas ordföringar budgeten.

Under kommunfullmäktige den 30 november 2020, antogs Sigtuna kommuns mål och budget 2021-2023.

Kommunstyrelsen

Det justeringar som genom mål och budget görs på kommunstyrelsens ansvarsområde, är övergripande och svåra att på ett kort och enkelt sätt redogöra för. Men i mål och budget 2021-2023 finns en viktig satsning, kanske den viktigaste i hela budgeten, som jag särskilt vill lyfta – Samhällsbyggnadslyftet.

Under 2020 lät kommunledningen genomföra en djupgående samhällsanalys av Sigtuna kommun. Den visade att Sigtuna tillhör landets mest segregerade kommuner, något som skapar enorma kostnader för samhället och är grunden för den otrygghet vi ser i kommunen idag. För att komma till rätta med detta lanserar vi ett Samhällsbyggnadslyft som ska syfta till att motverka segregation genom såväl förändringar inom stadsbyggnad som genom arbete med sociala insatser. Samtliga berörda förvaltningar får i uppdrag att under första halvåret 2021 ta fram en plan för arbetet som kan påbörjas senast 2022.

Här kan du läsa mer om Kommunstyrelsen

Lorem ipsum

Olov Holst (M), ordförande

Barn- och ungdoms­nämnden

Barn, elever, vårdnadshavare och personal ska uppleva att Sigtunas förskolor och skolor tillhör de bästa i landet. Kommunen ska bedriva verksamheter som bidrar till höga kunskapsnivåer, trygga och självständiga elever samt möjliggör en framtid med många valmöjligheter.

Under 2020 hade grundskolans avgångselever de bästa resultaten någonsin och Sigtunas skolor är helt klart på rätt väg, men kan bli ännu bättre. Mål och budget 2021-2023 bygger på en förstärkt ekonomi som möjliggör flera viktiga och nödvändiga skolsatsningar.

Jag vill framförallt lyfta den historiska förstärkningen på 9,6 mnkr till barn med särskilda behov. En ny modell ska lanseras för att vi i högre grad ska kunna säkerställa att alla elever verkligen får det stöd de behöver för att lyckas i skolan. Det kommer att göra skillnad för många barn i vår kommun när de får en undervisning som anpassas efter just deras villkor.

Här kan du läsa mer om Barn- och ungdoms­nämnden

Lorem ipsum

Pernilla Bergqvist (L) - ordförande

Individ- och familjeomsorgs­nämnden

Individ- och familjeomsorgen ska alltid sträva efter att stötta kommuninvånarnas möjlighet och förmåga att på egen hand skapa sig ett självständigt liv med goda levnadsförhållanden.

Stöd för barn och ungdomar som far illa ska sättas in tidigt. Under de senaste åren har den politiska ledningen fokuserat på att utveckla det förebyggande arbetet för barn, ungdomar och familjer i syfte att minimera risken för ett utanförskap senare i livet. Genom utökad samverkan med förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet, polis, region och andra aktörer är det självklara målet att ge alla barn trygga uppväxtvillkor.
En högt prioriterad fråga rör våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, och våldsutövare. Stöd och insatser till de som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska prioriteras bland annat genom fortsatt stöd till kvinnojouren.

Här kan du läsa mer om Individ- och familjeomsorgs­nämnden

Lorem ipsum

Anna Malm Kelfve (M) - ordförande

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

I Mål och Budget för 2021-2023 tillförs utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden totalt ca 33 miljoner kronor för att i huvudsak motverka effekterna av den ökande arbetslösheten. Som ordförande är jag extra glad över att kunna påbörja insatserna genom arbetsmarknadspaketet som beslutades av kommunfullmäktige. Det innebär att det under 2021-2023 finns ca 30 miljoner kronor för bland annat utökad jobbcoachning, fler arbetsträningsplatser, stärkt arbete för att minska avhoppen från gymnasiet och Komvux, men också om uppsökande insatser för att nå de som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Under 2021 beräknas paketet förbruka ca 10,5 miljoner kronor. Min förhoppning är att vi genom insatserna ska kunna möta, mildra och motverka effekterna av pandemin.

Lorem ipsum

Mattias Askerson (M) - ordförande

Äldre- och omsorgs­nämnden

I Mål och Budget för 2021 tar kommunledningen ett helhetsgrepp om äldreomsorgen. Som ordförande känns det väldigt bra att kunna presentera en stor satsning som kommer att rusta kommunens äldreomsorg för framtiden med ökade resurser för att förstärka Hälso- och Sjukvårdsorganisationen, utveckla ett nära ledarskap och höja kompetensen hos medarbetarna. Äldrepedagoger ska anställas för att arbeta riktat mot social samvaro och välbefinnande utifrån den enskilde äldres individuella behov. De äldre ska ha möjlighet att utvecklas i en miljö som är uppmuntrande och som tar hänsyn till individens eventuella fysiska, psykiska och sociala förändringar som kan ske under åldrandet. Målet är att våra invånare ska känna att det är tryggt att åldras i Sigtuna kommun och att de äldre som är i behov av vård och omsorg upplever en ökad kvalitet när det gäller de insatser som kommunen erbjuder.

Här kan du läsa mer om Äldre- och omsorgs­nämnden

Lorem ipsum

Josefin Brodd (M) - ordförande

Kultur- och fritids­nämnden

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ska genom samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare stimulera och stödja det arbete som de bedriver.

I mål och budget 2021-2023 finns framförallt två pilotprojekt som jag är extra stolt över och ser fram emot att få genomföra.

Den ena är etableringen av den så kallade fritidsbanken där sport- och fritidsutrustning som inte används kan lämnas in och sedan lånas ut gratis. Ett koncept som blivit väldigt uppskattat i hela landet. Fritidsbanken möjliggör att fler kan utöva aktiviteter som kräver utrustning man inte äger själv eller har möjlighet att införskaffa.

Den andra är kulturchecken som införs höstterminen 2021. Efterfrågan på vissa av Kulturskolans kurser är stor och kan inte tillgodoses. Kulturchecken ska kunna användas som betalning till privata, certifierade utförare i tillägg till Kulturskolans ordinarie program och ger dessutom möjlighet till utbildningstillfällen i hela kommunen på tider som passar eleven.

Här kan du läsa mer om Kultur- och fritids­nämnden

Lorem ipsum

Lars Björling (SfS) - ordförande

Bygg- och miljö­nämnden

I mål och budget 2021-2023 föreslogs en organisationsförändring som innebar en sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg- och trafiknämnden. Den nya nämnden ska hantera bygglovsrelaterade ärenden, ärenden på miljö- och hälsoskyddsområdet, lagenliga uppgifter inom områdena livsmedel, strålskydd, tobak och alkohol, smittskydd samt öka tillsynen för att minska miljöfarliga utsläpp.

Bygglovsprocessen ska under 2021 fortsätta effektiviseras genom bland annat digital hantering för att ge invånarna ännu bättre service.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska information om rutiner och avgifter för miljötillsyn till berörda verksamheter förbättras. Vidare ska arbetet med inventering och av enskilda avlopp fortsätta. Tillsynen av verksamheters avfallshantering i syfte att minska olovligt dumpande av avfall ska öka.

Verksamheterna ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service.

Mats Weibull (M), tillträdande ordförande bygg- och miljönämnden

Här kan du läsa mer om Bygg- och miljö­nämnden

Lorem ipsum

Mats Weibull (M) - ordförande

Agenda 2030-utskottet

Att vara en del av Sveriges arbete för att uppnå målen i Agenda 2030 är en förmån. Även om Sigtuna kommun är väldigt liten ur ett globalt perspektiv, gör vi vad vi kan för att bidra till en bättre värld. När vi hjälps åt blir vi starkare, mer effektiva och har en klart bättre möjlighet att nå de globala målen. Det är viktigt att kunskaperna om verktygen som Agenda 2030 innebär, genomsyrar alla förvaltningarna så vi kan driva utvecklingen i en hållbar riktning. Nu växlar vi upp arbetet tillsammans med engagerade och uthålliga medarbetare, det gör mig stolt. Det positiva med att implementera Agenda 2030 är att både medarbetare och invånare med tiden får en förståelse för sambanden mellan olika frågor och utmaningar och hur dessa påverkar oss och världen i övrigt.

Gill Brodin (C), ordförande Agenda 2030-beredningen och tillträdande ordförande Agenda 2030-utskottet

Här kan du läsa mer om arbetet med Agenda 2030

Lorem ipsum

Gill Brodin (C), ordförande

Våra förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstepersoner arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.