Nämndernas budget

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna och vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Vi har låtit respektive nämnds ordförande berätta om målen för 2024.

Olov Holst (M), kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens övergripande uppgift är att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag samt ett övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Även det övergripande ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av hela koncernens ekonomiska ställning ligger på kommunstyrelsen.

I Mål och budget för 2024-2026 har kommunstyrelsen tilldelats 24 uppdrag. Alla uppdrag med syftet att göra Sigtuna till en ännu bättre kommun med hög servicenivå och samtidigt fortsätta ha en ekonomi i balans. Samhällsbyggnad och trygghet är fortsatt i fokus och mycket tid kommer ägnas åt kollektivtrafik och infrastruktur, så att kommuninvånarna kan ta sig till och från sina arbeten på bästa sätt. Näringslivsfrågorna står högt på agendan och hållbarhetsfrågorna ska genomsyra samtliga verksamheter. Ett av de viktigaste uppdragen i mål och budget är att följa upp arbetet med Tiopunktsprogrammet för en tryggare skola som skolnämnderna har ansvar för.

Lorem ipsum

Olov Holst, ordförande

Mats Weibull (M), bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för ärenden inom plan- och bygglagen som förhandsbesked, bygglov, anmälan och övriga beslut kopplade till plan- och bygglagen inklusive olovlig byggnation.

Bygg- och miljönämnden har också uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom livsmedelsområdet, strålskyddsområdet, tobaksområdet, smittskyddsområdet, servering av alkohol samt åtgärder om internationella hot mot folkhälsan.

Nämndens verksamheter ska möta invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service genom god kommunikation, bra service och effektiv handläggning. Utbildning i serviceinriktad myndighetsutövning ska genomföras tillsammans med samhällsbyggnadskontorets enheter.

Arbetet med att utveckla och digitalisera förvaltningens tjänster och kontroller ska fortsätta för att effektivisera och förbättra processerna samt ge invånare och verksamheter bättre service och tillgänglighet.

I Mål och budget för 2024 har bygg- och miljönämnden två uppdrag:

 • Ta fram en ny bygglovstaxa som baseras på en kombination av tidsåtgång och värde. Taxan ska färdigställas för beslut av kommunfullmäktige senast i april 2024.
 • Ta fram en riktlinje för lovgivning av solpaneler på tak i kulturmiljöer. Riktlinjen ska tas fram för beslut i nämnden senast kvartal 3 2024.
Lorem ipsum

Mats Weibull - ordförande

Mattias Askerson (M), förskole- och grundskolenämnden

Sigtuna kommuns förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Sverige och lägga grunden till ett livslångt lärande, goda utbildningsresultat, livskvalitet och kritiskt tänkande. Skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero, något som tyvärr brister på vissa av kommunens skolor. Därför har nämnden fått i uppdrag att med stöd från socialnämnden och kommunstyrelsen leda arbetet med att implementera Tiopunktsprogrammet för en tryggare skola. Tiopunktsprogrammet ska vända den negativa utvecklingen i kommunens skolor och är den viktigaste satsningen i nämndens ansvarsområde under 2024.

Övriga uppdrag som förskole- och grundskolenämnden har fått genom Mål och budget är att

 • Genomföra en kartläggning av bemanningen i förskolan
 • Införa fler resursenheter för barn i behov av särskilt stöd
 • Fortsätta med insatser för ett förstärkt arbete med språkutveckling
 • Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet inom barn- och elevhälsan, bland annat för att främja psykisk hälsa bland barn och unga.

I maj 2024 slås förskole- och grundskolenämnden ihop med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och just nu ser båda nämnderna över hur den gemensamma förvaltningen kan arbeta mer effektivt med verksamhetsutveckling.

Lorem ipsum

Mattias Askerson - ordförande

Johan Henrikson (M), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamheterna som nämnden ansvarar för har det övergripande målet att ge kommunens invånare kunskap och kompetens för att komma i egen försörjning.

Huvudfokus för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är att höja kunskapsnivån och öka studieron på Arlandagymnasiet samt minska avhoppen och öka andelen gymnasieelever som klarar sin gymnasieutbildning på tre år. Nämnden ska också arbeta för att öka andelen godkända betyg och minska avhoppen från den kommunala vuxenutbildningen.

Under våren 2024 ska en strukturerad avveckling av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomföras. Nämnden ska slås ihop med förskole- och grundskolenämnden till en utbildningsnämnd. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i uppdrag att se över hur man genom den gemensamma förvaltningen kan arbeta mer effektivt med verksamhetsutveckling.

Lorem ipsum

Johan Henrikson - ordförande

Lars Björling (SfS), kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten och ska vara till stöd för annan verksamhet i kommunen genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare. Nämnden ger bidrag till föreningar, ansvarar för drift av anläggningar, fritidsgårdar, utsmyckningar, förebyggande fältarbete för ungdomar och att bedriva kulturskola.

I Mål och budget för 2024 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats följande uppdrag:

 • Utreda hur verksamheterna i Forum kan flyttas till andra platser.
 • Slå ihop pågående uppdrag om framtida drift och tillgång till anläggningar och hallar med pågående arbete att ta fram ett idrottspolitiskt program.
 • Stödja vård- och omsorgsnämnden i arbetet med att hjälpa invånarna med digitala ärenden i vardagen.
 • Utreda förutsättningarna för att införa en Naturens och idrottens dag.
Lorem ipsum

Lars Björling - ordförande

Anna Malm Kelfve (M), socialnämnden

Med Mål och budget för 2024-2026 tar vi nya steg för att utveckla och underlätta kontakt med socialtjänsten. Genom att samla individ- och familjeomsorg, familjerätt samt arbete och försörjning sänker vi trösklar och underlättar för kommuninvånare att hitta rätt och vid behov få tidiga stödinsatser. Med invånarnas behov i fokus fortsätter vi resan att göra det lätt att göra rätt.

Under 2024 ska socialnämnden i huvudsak arbeta med att

 • Stödja förskole- och grundskolenämnden (senare utbildningsnämnden) i arbetet med att implementera Tiopunktsprogrammet för en tryggare skola, bland annat genom att rekrytera och placera socialarbetare med specialistkompetens i skolor
 • Säkerställa att enheterna familjerätt och arbete och försörjning integreras i befintlig verksamhet och att dessa enheters fulla kompetens kommer till sin rätt
 • Följa upp, utveckla och utvärdera det pågående arbetet med trygghetsteam
 • Metodutveckla och utreda deltagande i fler boendekedjor kopplade till våld i nära relation.
Lorem ipsum

Anna Malm Kelfve - ordförande

Josefin Brodd (M), vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgift för service, omsorg och vård av äldre människor samt ansvaret för omsorg om personer med funktionsnedsättning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden är sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde och arbetar främst utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), socialförsäkringsbalken (SFB) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden kommer under 2024 ha fokus på ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete. Utöver det kommer ökad brukarnöjdhet och förebyggande insatser att vara prioriterade områden. Äldreomsorgsplanen och Plan för stöd, vård och omsorg lägger grunden för det arbete som ska utföras för att öka kvaliteten i nämndens verksamhetsområden.

Några särskilda satsningar i fokus under 2024 är

 • Heltid som norm
 • Mer flexibel hemtjänst
 • Minskat digitalt utanförskap
 • Ökad brukarnöjdhet
 • Seniordialoger.
Lorem ipsum

Josefin Brodd - ordförande

Våra förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstepersoner arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Förvaltningar och kontor