Nämndernas budget

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna och vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Så här kommenterar respektive nämnds ordförande budgeten.

Under kommunfullmäktige den 30 november 2022, antogs Sigtuna kommuns Mål och budget 2023-2025.

Kommunstyrelsen

Tack vare att vi på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt satsat på att stärka välfärden, har vi samtidigt kunnat bygga upp ett budgetöverskott. Det överskottsmål som Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar att alla kommuner bör sträva efter ligger på två procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket vi nått de senaste åren. Denna buffert kommer nu till viss del behöva användas för att täcka de mycket stora kostnadsökningar vi står inför.

Vi kommer behöver hantera stora ekonomiska utmaningar både 2023 och 2024 vilket gör att inga nya, stora, satsningar kan initieras. Viktigt att poängtera är dock att de stora reformer som satts igång tidigare år redan finns inbyggda i budgetramarna och att de därför fortsätter med full kraft.

Några av dessa reformer är Samhällsbyggnadslyftet, Trygga Sigtuna, Näringslivslyftet, Arbetsmarknadspaketet och Agenda 2030.

Reformen Samhällsbyggnadslyftet, som påbörjades 2021, syftar till att minska den mycket stora segregation som är så tydlig i vår kommun och som förutom personligt lidande medför stora kostnader. Reformen består av två huvuddelar: en socioekonomisk del med sociala insatser och en stadsbyggnadsdel som syftar till att minska bostadsbyggnadstakten samt rätta till den stora obalans som finns i upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Kommunen har under ett flertal år präglats av en ökande otrygghet. Sedan 2018 har vi satsat mångmiljonbelopp på trygghetsreformen ”Trygga Sigtuna”. Det intensiva arbetet har börjat ge mätbara effekter på säkerheten, men känslan av otrygghet hos kommuninvånarna har inte minskat i önskad takt. Arbetet ska därför intensifieras genom ytterligare satsningar på trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Insatserna samlas under begreppet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Andra större reformer som fortsätter vara i fokus under 2023 är ”Näringslivslyftet”, ”Arbetsmarknadspaketet” och arbetet med att implementera Agenda-2030 i samtliga verksamheter.

Här kan du läsa mer om Kommunstyrelsen

Lorem ipsum

Olov Holst (M), ordförande

Barn- och ungdoms­nämnden

Jag har lovat mig själv och alla invånare att göra mitt allra bästa och ge allt för en positiv skolutveckling i vår kommun. Barn, elever, vårdnadshavare och personal ska uppleva att Sigtuna kommuns förskolor och skolor tillhör de bästa i landet. Vi ska bedriva verksamheter som bidrar till höga kunskapsnivåer, trygga och självständiga elever samt möjliggör en framtid med många valmöjligheter.

Med en förbättrad och stabil ekonomi har vi tidigare kunnat möjliggöra viktiga skolsatsningar och dessa fortsätter vi med framöver. Det gäller bland annat fler behöriga lärare, insatser för barn i behov av stöd, förskole- och skolbibliotek, förstärkningar för fler psykologer och kuratorer, och ett vetenskapligt team. För 2023 kommer vi även kunna lägga ökade resurser på en resursenhet/akutenhet för våldsamma och utåtagerande elever samt till tryckta läromedel av hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om Barn- och ungdoms­nämnden

Lorem ipsum

Pernilla Bergqvist (L) - ordförande

Individ- och familjeomsorgs­nämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska bidra till att kommuninvånarna på egen hand kan skapa ett självständigt liv med goda levnadsförhållanden. Detta ska göras med utgångspunkt i varje individs egna förutsättningar, mot bakgrund av de lagar och förordningar som reglerar det sociala området.

Stöd för barn och ungdomar som far illa ska sättas in tidigt. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer därför även under 2023 att fokusera på ett förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer i syfte att minimera risken för ett utanförskap senare i livet. Genom en utökad samverkan med förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet, polis, region och andra aktörer bidrar arbetet till att ge barn trygga uppväxtvillkor.

Att de tjänster som levereras till kommunens invånare är av hög kvalitet är av yttersta vikt. Under 2023 kommer vi se över och revidera samverkan med andra kommuner och organisationer för att säkerställa att Sigtuna kommuns invånare får just tjänster av hög kvalitet. Att kvalitetssäkra och löpande utvärdera den verksamhet som bedrivs ska vara en självklarhet i arbetet.

Under de senaste åren har nämnden skapat en struktur som möjliggör rekrytering av egna familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Barn, ungdomar och vuxna som placeras utanför sin biologiska familj ska få bästa möjliga stöd. Dessutom kan kommunens medarbetare på ett mer direkt sätt stötta familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner och därmed höja kvaliteten.

Med detta arbete som grund kommer vi under 2023 implementera behandlingsteam, för att minska externa placeringar och öka kvaliteten för berörda individer.

Högt prioriterat är arbetet mot våldsutövare och våld i nära relation. Där ingår även arbetet mot hedersrelaterat våld. Därför är samverkan med kvinnojouren i kommunen viktig.

Här kan du läsa mer om Individ- och familjeomsorgs­nämnden

Lorem ipsum

Anna Malm Kelfve (M) - ordförande

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

Med anledning av det försämrade konjukturläget fortsätter arbetet med Arbetsmarknadspaketet även under 2023. Detta för att mildra, möta och motverka effekterna i form av högre arbetslöshet och fler som lever på ekonomiskt bistånd. Fokus för arbetsmarknadspaketet kommer fortsatt vara att erbjuda möjligheter till omställning, vidareutbildning och jobbcoachning för de personer som hamnat utanför arbetsmarknaden eller som lever på ekonomiskt bistånd.

Sysselsättning och egen försörjning är grunden för att kommuninvånarna ska kunna stå på egna ben och inte vara fast i bidragsfällan. Nämndens ansvar är stort och verksamheterna har ett övergripande mål: ge kommuninvånarna kunskap och kompetens för att komma i egen försörjning. Resultatuppföljning är grundbulten för att kvaliteten ska kunna säkerställas och arbetslinjen kommer även fortsatt gälla i Sigtuna kommun.

Arbetet med att förhindra, utreda och ingripa mot bidragsbrott fortsätter för att säkerställa att ingen ska sko sig på andras bekostnad.

Arlandagymnasiets framgångsrika arbete med den gemensamma lektionsstrukturen Arlandalektionen ska fortsätta och vidareutvecklas. Detta för att fortsätta öka tryggheten och studieron, höja kunskapsresultaten och minska avhoppen.

Lorem ipsum

Mattias Askerson (M) - ordförande

Äldre- och omsorgs­nämnden

Som ordförande i nämnden är det en förmån att få presentera en budget med både initiativ och satsningar som kommer att göra skillnad för äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta.

Valfriheten för kommunens äldre kommer att öka. Under 2023 träder nya avtal i kraft som gör det möjligt att välja bland flera utförare av hemtjänst och särskilt boende.

Under 2022 togs en ny äldreomsorgsplan fram. Den kommer att ligga till grund för fortsatt kvalitetsarbete och satsningen ”Säbolyftet”, som särskilt fokuserar på kvalitetsutveckling för kommunens särskilda boenden.

Övergång till heltid som norm kommer att ske under 2023. Därmed stärks förutsättningarna för ökad kvalitet, ökad kontinuitet och hög kompetens i förvaltningens verksamheter.

Seniordialoger kommer att genomföras där angelägna och aktuella frågor som rör kommunens seniorer tas upp för samtal och dialog. I detta ligger även en ökad samverkan med civilsamhällets organisationer.

En plan för omsorgen om funktionsnedsatta ska tas fram för att stärka kvalitet och synliggöra insatser och behov. Avgiften för turbundna resor kommer att tas bort. De brukare som berörs får då inte längre merkostnader för resor till daglig verksamhet.

Här kan du läsa mer om Äldre- och omsorgs­nämnden

Lorem ipsum

Kerstin Eriksson (KD) - ordförande

Kultur- och fritids­nämnden

I Mål och budget 2023-2025 ger vi ett uppdrag till förvaltningen att permanenta försöket med Fritidsbanken. Verksamheten har tagits emot väldigt väl och tillsammans med Brobygget har det fungerat över förväntan. Samarbetet med skolor och föreningar har på kort tid gjort att Fritidsbanken ses som en självklarhet i vår kommun och jag mycket glad åt att den nu kommer att ingå i vår ordinarie verksamhet.

Vi ger också ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur framtidens fritidsgårdar ska utformas. Det pågår ett antal utredningar, bland annat inom Kulturdepartementet, som vi kan dra lärdom ifrån och jag ser fram mot att utveckla verksamheten så att den följer med dagens behov och förväntningar på mobila enheter och digitala verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden tar från nästa år över ansvaret för nattvandringen, ett uppdrag som ligger nära både fritidsgårdarna och Brobygget. Därför har vi goda förutsättningar att utveckla och integrera aktiviteterna.

Här kan du läsa mer om Kultur- och fritids­nämnden

Lorem ipsum

Lars Björling (SfS) - ordförande

Bygg- och miljö­nämnden

Bygg - och miljönämnden hanterar bygglovsrelaterade ärenden, ärenden på miljö- och hälsoskyddsområdet, lagenliga uppgifter inom områdena livsmedel, strålskydd, tobak och alkohol samt smittskydd.

Nämnden ska fortsatt arbeta med införande av digitala tjänster inom förvaltningens tre kontor, bygglov, miljö och hälsa samt livsmedel i syfte att förbättra effektivitet, tillgänglighet och service till sökande.

Inom livsmedelsområdet ska kontoret ställa om inför nytt avgiftssystem och förändrat regelverk för riskklassning.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska arbetet med tillsyn och åtgärd av enskilda avlopp fortsätta. Miljötillsyn och uppföljning av tillsynsbeslut ska öka i syfte att minska miljöfarliga utsläpp.

Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service genom god kommunikation, bra service och effektiv handläggning.

Här kan du läsa mer om Bygg- och miljö­nämnden

Lorem ipsum

Mats Weibull (M) - ordförande

Agenda 2030-utskottet

Sigtuna kommun är en del av världen där en hållbar och rättvis framtid är viktigare än någonsin. Det gör mig stolt.

Agenda 2030 belyser samband mellan frågor en inte trodde hörde ihop, men som tillsammans är helt avgörande nu och för framtiden. Vi anstränger oss mycket för att bygga en fredlig och inkluderande kommun, vilket innebär att vi måste samarbeta och mobilisera krafter inom samtliga 17 områden i Agenda 2030 för att lyckas. Det innebär också att vi behöver ta hänsyn till såväl ekonomisk tillväxt och social inkludering som långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen.

Jag är stolt över att vi kan driva på den hållbara utvecklingen år efter år, med vetskapen om att varje dag som går innebär ytterligare en bit på vägen. När vi hjälps åt blir vi starkare, mer effektiva och har en klart bättre möjlighet att nå de globala målen, därför har jag fokus på att fortsätta med det arbetet.

Här kan du läsa mer om arbetet med Agenda 2030

Lorem ipsum

Gill Brodin (C), ordförande

Våra förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstepersoner arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.