Förenklad och förkortad version av mål och budget

Under 2021 kommer Sigtuna kommun att få omkring 2,9 miljarder kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Men vad får kommunens invånare för pengarna? Det finns redovisat i mål och budget för 2021-2023, där det är beskrivet vad varenda krona är avsedd för – och varför.

På den här sidan har vi både förenklat och förkortat mål och budget 2021-2023.

Coronapandemin påverkar väldigt många på flera olika vis och den påverkar även Sigtuna kommuns mål och budget. Sigtuna kommun har drabbats mycket hårt vad gäller arbetstillfällen och inkomst, då rese- och besöksbranschen är de två största branscherna i kommunen. Följderna är ökad arbetslöshet hos invånarna och därmed ökade kostnader för kommunens försörjningsstöd. Detta samtidigt som skatteintäkterna minskar. Den sociala oron riskerar också att öka till följd av lägre sysselsättningsgrad i samhället. Detta tar mål och budget för 2021-2023 hänsyn till.

En av de största satsningarna är Arbetsmarknadspaketet, som består av flera olika insatser att hjälpa fler invånare att få jobb.

En annan viktig satsning är Samhällsbyggnadslyftet med åtgärder som på sikt ska minska segregationen som finns i kommunen.

Kvaliteten och leveransen av kärnverksamheterna; förskola, skola, vård, omsorg och trygghet, är fortsatt kommunens högsta prioritet.

Med det arbete och de satsningar som nu görs, är det långsiktiga målet att Sigtuna om några år ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner inom samtliga våra verksamheter.

Kommunens uppdrag under 2021

En kommun måste erbjuda sina invånare vissa verksamheter och tjänster. Utöver dessa finns det även verksamheter och tjänster som kommunen erbjuder för att bidra till exempelvis välmående, trivsel eller trygghet.

Det är viktigt att det som erbjuds drivs, utvecklas, effektiviseras och planeras på bästa sätt för att invånaren ska få maximal nytta för sina skattepengar.
Sigtuna kommun har valt att dela upp arbetet på sju nämnder och några utskott.

En del av uppdragen handlar om att utreda hur någonting kan bli bättre, andra om att utföra någonting konkret.
Här kan du läsa mer om vad respektive nämnd har som huvuduppdrag i år:

Förändringsresa mot bättre service – Serviceresan

Förra året togs strategin fram – i år ska den börja verkställas.
Förbättrad service och tillgänglighet för invånarna är målet.
Ett viktigt steg i Serviceresan är den omorganisation som inleddes vid årsskiftet. Nya förvaltningar, nämnder och utskott föddes i syfte att göra det enklare för invånaren att få den hjälp eller det stöd som efterfrågas, och samtidigt vara mer effektivt för kommunen i leveransen av välfärdstjänster av hög klass.

Starten på 2021 innebar även starten för två nya utskott, Agenda 2030-utskottet som ska vara ansvarigt för samtliga kommunala verksamheters hållbarhetsarbete och samhällsbyggnadsutskottet som ska hantera fysiska planerings- och utvecklingsfrågor för en hållbar samhällsutveckling.

Illustration över kommunens organisationsschema 2021

Om Samhällsbyggnadslyftet

För att minska segregationen i Sigtuna kommun kommer fler olika åtgärder att påbörjas i år. Då segregation inte är någonting som går att lösa snabbt, kommer effekterna av de flesta åtgärderna att märkas först på längre sikt.
Bakgrund: under 2019 genomfördes en omfattande analys av Sigtuna kommun för att utreda segregationen. Faktorer som undersöktes var exempelvis ohälsa, arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, medelinkomst och utbildningsnivå.

Det blev mycket tydligt att det råder en kraftig socioekonomisk obalans i kommunen. Så kraftig att Sigtuna måste anses som en av de mest segregerade kommunerna i Sverige.

Det gjordes då en politiskt neutral analys, där framför allt två åtgärder för att råda bot på situationen i Sigtuna kommun lyftes fram.

  • Dels att förändra obalansen i bostadsbeståndet, så att andelen egna hem och bostadsrätter ökar i förhållande till andelen hyresrätter.
  • Dels att vidta åtgärder som både lockar människor med hög skattekraft att stanna i kommunen och att få fler att flytta hit.

Det första stegen i arbetet med Samhällsbyggnadslyftet är att genomföra olika typer av sociala insatser, liksom att påbörja arbetet med att göra förändringar i planeringen av bostadsbyggandet.

Om Arbetsmarknadspaketet

Sigtuna kommun har drabbats hårt av de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Arbetslösheten i kommunen har ökat rejält.
De personer som hamnat utanför arbetsmarknaden och/eller som lever på ekonomiskt bistånd måste ges stöd och erbjudas möjlighet till alternativ.

Arbetsmarknadspaketet innebär bland annat:

  • Utökning av praktik, arbetsträning och andra förberedande insatser för att fler ska komma i egen försörjning.
  • Insatser för att minska avhopp från gymnasiet och Komvux genom stärkt studievägledning.
  • Utökad jobbcoachning för att få ut personer som står utanför arbetsmarknaden eller lever på försörjningsstöd i egen försörjning.
  • Starta ett långsiktigt samarbete med det lokala näringslivet, så att de som står utanför arbetsmarknaden kan komma in samtidigt som det lokala näringslivet kan få arbetskraft.

Mål och budget i sin helhet

Mål och budget 2021-2023 är antagen av kommunfullmäktige som består av politiker framröstade av invånarna.

Här kan du läsa mål och budget i sin helhet

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.