Ekonomi och budget

Här finner du information om kommunens mål och budget, årsredovisningar samt den nuvarande kommunrevisionen.

Innehåll på denna sida

Mål och budget

I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och de kommunala bolagen ska arbeta med. Det är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas.

Till Mål och budget

Budgeten antas i samband med att verksamhetsplanen behandlas i kommunfullmäktige i november, året innan budgetåret. Under året sker vissa förändringar i budgeten till följd av nya beslut. Som exempel kan nämnas att nämnderna får korrigerade budgetramar när nya löneavtal har slutits, vilka medför ökade lönekostnader för nämnderna.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar och redogör för utfallet av ett års verksamhet, hur verksamhetens finansierats och hur den ekonomiska ställningen är vid utgången av verksamhetsåret. Syftet är att ge kommuninvånarna, fullmäktige och andra intressenter information avseende kommunens utveckling. I årsredovisningen skall utfall i förhållande till budget speglas. Informationen ska presenteras på ett sätt som underlättar för styrning och uppföljning.

Revision

Kommunrevisionen väljs av kommunfullmäktige, under de år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. Revisionen har fullmäktiges uppdrag att granska den kommunala verksamheten under de följande fyra åren. Revisorerna ska pröva om kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Vidare granskas om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisorerna granskar även kommunalägda bolag, de gemensamma nämnderna (familjerättsnämnden och överförmyndarnämnden) samt Attunda brandförsvarsförbund.

Om Kommunrevisionen

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.