Äldre- och omsorgsförvaltningen

Äldre- och omsorgsförvaltningen och tillhörande nämnd ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Här kan du lära känna våra verksamheter bättre och ta del av våra servicelöften.

Om äldre- och omsorgsförvaltningen

Förvaltning och nämnd ansvarar också för att verksamheterna bedrivs, följs upp och utvärderas i enlighet med de mål och riktlinjer som finns i lag och författning, föreskrifter och allmänna råd samt övergripande mål i kommunen. Ett annat viktigt område är att arbeta med planering och utveckling inför framtida behov genom att göra sig väl förtrogna med de sociala förhållandena som rör äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Verksamheten är indelad i följande områden.

Omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatrin

De båda verksamhetsområdena ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till personer med en funktionsnedsättning. Paramedicinska- och sjuksköterskeinsatser ingår i daglig verksamhet, särskilt boende och bostad med särskild service. Verksamhetsområdet Omsorgen för funktionsnedsatta omfattar verksamhet personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för barn och vuxna och daglig verksamhet. Socialpsykiatrin omfattar verksamhet boendestöd, sysselsättning och särskilt boende.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, ledsagning, avlösarservice, korttidsplats, trygghetslarm, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, särskilt boende och paramedicinska- och sjuksköterskeinsatser i särskilt boende.

Myndighetsutövning

Detta verksamhetsområde ansvarar för att utreda och fatta beslut om ovanstående insatser samt färdtjänst och riksfärdtjänst. Enheten ansvarar också för individ- och avtalsuppföljning. Anhörigkonsulenter och personligt ombud ingår också i verksamhetsområdet.

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens förvaltningar tagit fram så kallade servicelöften för våra verksamheter. På äldre- och omsorgsförvaltningen har vi servicelöften för boendestöd, särskilda boenden samt myndighetsenhetens arbete med ansökan om hemtjänst och hemhjälp.

Boendestöd

Vår tjänst

 • Boendestöd riktas främst till dig med funktionsnedsättning. Boendestödet innebär att personal kommer hem och ger stöd i din egen lägenhet, för att du ska få dina behov och möjligheter till utveckling i vardagen.
 • Det är ditt behov som avgör hur vida du blir beviljat ett särskilt boende.
 • Oavsett vem som hjälper dig ska du känna dig trygg med ditt boendestöd.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • känna trygghet i ditt boendestöd.
 • få kontakt och vägledning av ditt boendestöd.

Vi förväntar oss av dig

 • ett respektfullt bemötande.

Särskilt boende

Vår tjänst

 • Ett särskilt boende för äldre är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.
 • Det är ditt behov som avgör hur vida du blir beviljat ett särskilt boende.
 • Oavsett var du får ditt särskilt boende ska du känna dig trygg där.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • känna trygghet i ditt särskilda boende.
 • få kontakt och vägledning under tiden du är på ditt särskilda boende.

Vi förväntar oss av dig

 • ett respektfullt bemötande.

Ansökan om hemtjänst och hemhjälp

Vår tjänst

 • För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt från serviceinsatser några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.
 • Det är ditt behov som avgör vilket stöd du blir beviljad.
 • Vi erbjuder handläggningsprocess där du få svar så snabbt som möjligt utan dröjsmål.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • känna trygghet och bli bemött på ett förtroendefullt sätt.
 • få kontakt och vägledning vardagar mellan klockan 09.00-10.00.
 • när en komplett ansökan lämnats in, får du ett beslut inom tre veckor.

Vi förväntar oss av dig

 • ett respektfullt bemötande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.