Äldre- och omsorgsförvaltningen

Äldre- och omsorgsförvaltningen och tillhörande nämnd ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.

Förvaltning och nämnd ansvarar också för att verksamheterna bedrivs, följs upp och utvärderas i enlighet med de mål och riktlinjer som finns i lag och författning, föreskrifter och allmänna råd samt övergripande mål i kommunen. Ett annat viktigt område är att arbeta med planering och utveckling inför framtida behov genom att göra sig väl förtrogna med de sociala förhållandena som rör äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Verksamheten är indelad i följande områden:

Omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatrin

De båda verksamhetsområdena ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till personer med en funktionsnedsättning. Paramedicinska- och sjuksköterskeinsatser ingår i daglig verksamhet, särskilt boende och bostad med särskild service. Verksamhetsområdet Omsorgen för funktionsnedsatta omfattar verksamhet personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för barn och vuxna och daglig verksamhet. Socialpsykiatrin omfattar verksamhet boendestöd, sysselsättning och särskilt boende.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, ledsagning, avlösarservice, korttidsplats, trygghetslarm, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, särskilt boende och paramedicinska- och sjuksköterskeinsatser i särskilt boende.

Myndighetsutövning

Detta verksamhetsområde ansvarar för att utreda och fatta beslut om ovanstående insatser samt färdtjänst och riksfärdtjänst. Enheten ansvarar också för individ- och avtalsuppföljning. Anhörigkonsulenter och personligt ombud ingår också i verksamhetsområdet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.