Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla människor i ett samhälle ska ha förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa. Sigtuna kommun bidrar till detta på olika sätt. Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med folkhälsa och sociala kompassen, en undersökning om socioekonomi och demografi i kommunens bostadsområden.

Flicka ritar rosa hjärta med krita på asfalt.

Folkhälsa

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Folkhälsa handlar inte bara om att människorna som bor i ett samhälle ska må så bra som möjligt utan också om att hälsa bör vara så jämlik fördelad som möjligt. Det ska inte förekomma systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet mellan olika socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män mellan utrikes och inrikes födda, mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i sin helhet samt mellan personer med olika sexuell läggning. Insatser för en bättre folkhälsa är en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett hållbart samhälle.

Kommunen arbetar på flera sätt för att skapa förutsättningar för en bra hälsa, bland annat genom tillgång till bra utbildning och skolmiljö, trygga bostadsförhållanden och arbete. Men även genom att erbjuda tillgängliga mötesplatser, gång- och cykelvägar och fritidsverksamheter.

Kommunen samarbetar med flera aktörer, så som föreningar, bostadsbolag, vården och polisen. Genom samarbete upptäcks behov som möjliggör för kommunen att planera och följa upp insatser. Kommuninvånarnas delaktighet är viktigt för att skapa miljöer som bidrar till god hälsa.

Systematiska och målinriktade insatser

Vi arbetar med långsiktig planering och uppföljning utifrån aktuella behov. Vi utgår från arbetssätt och metoder som vi vet är effektiva och når många. Insatserna anpassas så att de når dem med störst behov. Vi arbetar exempelvis med:

  • Hälsofrämjande stadsplanering med gröna områden och plats för sociala sammanhang.
  • Stöd till arbete utifrån individens förutsättningar.
  • Kommuninvånare som hälsoinformatörer som sprider kunskap om vad man själv kan göra för bättre hälsa och minskad risk för cancer.
  • Invånardialoger, med både barn och vuxna.

Fokus på barns och ungdomars hälsa

I barndomen läggs grunden för vår fysiska och psykiska hälsa. Vår barndom påverkar oss hela livet. Unga som mår bra, är trygga, klarar skolan och trivs i livet löper mindre risk att hamna snett. En god hälsa under uppväxten skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet.

Kommunens främjande folkhälsoarbete för barn och unga handlar om en fullbordad skolgång i en trygg miljö, tillfredställande fritids- och bostadsförhållanden liksom goda relationer med vuxna. Arbetet sker inom flera av kommunens verksamheter som berör barn och i samarbete med föreningar och föräldrar. För att stärka barn och ungas självkänsla och skapa trygga miljöer arbetar vi även med flera olika typer av förebyggande insatser:

  • Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar.
  • Familjecentrum, där det finns en öppen förskola och möjlighet till kontakt med kurator. Arbetet sker i nära samverkan med barnmorskemottagningen och barnavårdscentraler.
  • Trygghetsskapande arbete för trygga, tillgängliga och brottsfria miljöer, bland annat genom nattvandring och stadsplanering med fokus på trygghet.
  • Arbetssätt mellan våra verksamheter för att tidigt upptäcka och stödja barn och unga i utsatta livssituationer.

Sociala kompassen

Den sociala kompassen togs fram 2019 och ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen. Den sociala kompassen är ett verktyg när kommunen genomför olika insatser och planerar för framtiden och för politikerna och tjänstepersonerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten.

Fem områdestyper

Kartläggningen i den sociala kompassen visar att man kan dela in kommunens bostadsområden i fem områden som har liknande socioekonomiska och demografiska förutsättningar. De olika områdena visas i rapporten med hjälp av olika färger.

Väl förankrad bild

Den sociala kompassen visar att skillnaderna mellan Sigtuna kommuns bostadsområden är stora och komplexa. Den bekräftar många av de likheter och skillnader som vi redan kände till och ger en väl förankrad bild av kommunens socioekonomiska förhållanden.

Den sociala kompassen 2019 Sigtuna kommun Pdf, 5.4 MB.
Vi arbetar med att göra filen fullt tillgänglig för alla och kommer så snart som möjligt ladda upp en ny, fullt tillgänglig fil.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.