Miljömässig hållbarhet

Sigtuna kommun är en kontrastrik plats där rika natur- och kulturmiljöer i en levande landsbygd möter tätorter och stora transportflöden. Här finns mycket att bevara och utveckla, men också stora miljöproblem att ta hand om.

Sigtuna kommun är med i nätverket Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och miljöfrågorna har hög prioritet. Vårt arbete med miljö- och naturvårdsfrågor grundas på Sveriges nationella miljökvalitetsmål som anpassats till lokala förhållanden.

Värdefulla natur- och kulturmiljöer

Runtom i kommunen finns värdefulla betesmarker, viktiga vattenmiljöer, parker och stora skogsområden. Det finns också gott om fornlämningar och andra kulturhistoriska miljöer. Många av dessa områden skyddas i reservat. Vi arbetar för att tillgängliggöra naturen för kommunens invånare och besökare. Det finns även viktiga vattenmiljöer i kommunen. Kommunen arbetar tillsammans med närliggande kommuner och verksamhetsutövare för att sjöar och vattendrag i kommunen ska nå god ekologisk och kemisk status.

Här kan du läsa mer om kommunens naturområden och naturreservat och om sjöar och vattendrag.

Stora transportflöden

Att husera landets största flygplats innebär stora möjligheter men är också på flera sätt påfrestande ur miljösynpunkt. Flygtrafiken orsakar buller och föroreningar och skapar också stora mängder trafik till och från flygplatsen. Att minska utsläppen av växthusgaser till följd av biltrafik är en av våra största utmaningar.

En stor arbetsplats med ett stort ansvar

Utöver Arlanda flygplats är kommunen själv Sigtuna kommuns största arbetsplats. Med omkring 2500 anställda och nära 200 000 kvadratmeter lokalyta har vi som organisation förstås en stor miljöpåverkan. Kommunen har också många funktioner och uppdrag som styr invånarnas och företagens möjlighet att agera miljövänligt. Kommunen behöver gå före och visa hur vi i Sigtuna kommun kan minska vår miljöpåverkan. 

Här kan du läsa mer om energieffektivisering i kommunens lokaler.

Skogslandskap i naturreservatet Torslunda.

Skogslandskap i naturreservatet Torslunda.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.