Agenda 2030

Globala målen och Agenda 2030 är den hittills mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare antagit.

Innehåll på denna sida

Illustration av de 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

De 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

Internationellt

Den 25 september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. I begreppet hållbar utveckling ingår såväl social, som ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

I Sverige

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Mandatet löpte fram till mars 2019.

Delegationen har haft i uppdrag att:

 • föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen
 • främja informations- och kunskapsspridning
 • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer

Delegationens förslag är att sex områden bör prioriteras av regeringen i deras fortsatta arbete med Agenda 2030. Prioriterade områden:

 • ett jämlikt och jämställt samhälle
 • hållbara städer
 • en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
 • ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
 • hållbara och hälsosamma livsmedel
 • stärkt kunskap och innovation

I Sigtuna kommun

I Sigtuna kommun har en politisk Agenda 2030-beredning inrättats i syfte att förstärka kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor.

Agenda 2030-beredningen är ett forum för den politiska ledningen under kommunstyrelsen och har till uppgift att följa, bereda och stämma av i övergripande strategiska hållbarhetsfrågor såsom:

 • övergripande implementering och kommunikation av Agenda 2030
 • klimat, miljö och samhällsplanering
 • barnens rättigheter, tillgänglighet, invånardelaktighet, integration och segregation, folkhälsa, nationella minoriteter
  (eventuellt andra frågor som kan beaktas ur ett brett hållbarhetsperspektiv och som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområden)

Beredningen ska stödja de kommunala verksamheternas arbete inom dessa områden. Den kan även följa hur nämnderna arbetar, eller avser att arbeta, med Agenda 2030-området. Beredningens arbete skall inte påverka nämndernas ansvar för deras frågor.

Agenda 2030-beredningen består av åtta ledamöter som motsvarar ordföranden i kommunens nämnder.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.