Vanliga frågor och svar

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

För invånare

När ska jag kontakta vården?

Om du är sjuk med symtom på covid-19 uppmanas du att boka provtagning (PCR-test). Detta gör du på www.1177.se
De allra flesta blir dock inte så sjuka att de behöver vård, utan besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Håll avstånd till andra, två meter är en bra regel.
Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.

Stanna hemma när du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra.

Om en person i familjen är sjuk - måste alla stanna hemma då?

Ja. Du som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det gäller även barn. Läs mer om det på 1177.länk till annan webbplats

Vad gör jag om jag upplever att restauranger och caféer har brister kring sin hantering av att minska smittspridningen av covid-19?

Kommunen är tillsynsmyndighet för att serveringsställen följer "Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen". Det innebär att vi ansvarar för att kontrollera att kraven uppfylls. Det handlar kortfattat om krav på information, ingen trängsel i köer och att man endast får sitta max fyra personer vid ett bord. Så länge trängsel inte uppstår så finns inga krav på max antal personer på serveringsstället. Här kan du läsa mer om Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.länk till annan webbplats

Upplever du brister kan du kontakta kommunens Kontaktcenter via e-post eller telefon samt skicka e-post direkt till byggochmilljonamnden@sigtuna.se.

Vad gör jag om jag upplever att butiker och gym har brister i sin hantering av att minska smittspridningen av covid-19?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att den "Tillfälliga pandemilagen" tillämpas av butiker, gym och vid privata sammankomster i förenings- och festlokaler. Lagen kräver att de har beräknat ett tak på maxantalet personer i lokalen utifrån 10 kvm/person i den fria ytan. För privata sammankomster finns ett krav på max på åtta personer. Här kan du läsa mer om den Tillfälliga pandemilagen.länk till annan webbplats

Upplever du brister i hanteringen av den tillfälliga pandemilagen kan du kontakta Länsstyrelsen på pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se.

Vaccination mot covid-19

Varför ska jag vaccinera mig?

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i sjukdomen. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen om många väljer att vaccinera sig.

Hur går vaccinationen till?

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration.
En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Hur mår jag efteråt?

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna har studerats.
Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Det har också satsats stora resurser på att ta fram vaccin.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkännslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och bedömning av nyttan med vaccinetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kommer jag kunna vaccinera mig?

Utgångpunkten är att den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för att bli allvarligt sjuk eller dö.
Tillgången på vaccination avgör sedan hur snabbt det går att erbjuda vaccination till ytterligare grupper.

Det är Region Stockholm som har ansvaret för planering och genomförandet av vaccinationen och kommer skicka ut mera information när det är dags för just dig att boka tid för vaccination. På 1177 kan du läsa mera om det.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Informationen finns även översatt till lätt svenska och flera språk. 

Är vaccinationen frivillig?

Ja.

Vilka rekommenderas att inte vaccinera sig?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget. Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn eller gravida har fått vaccin.
Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19länk till annan webbplats om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Kostar det någonting att vaccinera sig mot Covid-19?

Nej, vaccinationen är kostnadsfri.

För dig med anhörig inom kommunens äldreomsorg och omsorg

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens särskilda boenden?

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. För att förhindra smittspridning ber vi besökare till Sigtunas äldreboende att följa dessa enkla ordningsregler:

• stanna hemma om du är sjuk

• tvätta händerna och använd handsprit innan och efter besöket

• besöken sker företrädesvis i er närståendes lägenhet – vi ber er att undvika att vistas i allmänna utrymmen

• vi ber er också att hålla antalet besökande nere och inte komma i för stora grupper

• håll avstånd till den du besöker, till övriga boenden, andra anhöriga och till oss som jobbar här

Kan jag hälsa på min närstående som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Du får besöka din närstående. Vi önskar dock att det görs med försiktighet och att ni är så få som möjligt under besöket. Under besöket ser vi att ni helst vistas i din närståendes lägenhet. Tänk på möjligheten att ses utomhus och att använda digital teknik för att kunna träffa din närstående oftare.

Vad händer med kommunens dagliga verksamheter ?

Från och med den 5 oktober är alla dagliga verksamheter öppna. Öppningen har planerats för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi följer detta nogsamt.

Kommer det även fortsättningsvis att arrangeras träffar i Träffpunkt Märsta och Träffpunkt Sigtuna?

Våra träffpunkter är stängda tillsvidare på grund av de skärpta allmänna råden för Stockholms län.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.
Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Hur arbetar ni med att förhindra att någon smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och våra medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Vid misstänkt och/eller konstaterad smitta använder personalen anvisad skyddsutrustning och den sjuke isoleras från andra brukare.

Vad har personalen fått för restriktioner/instruktioner?

Personal som är sjuk, även vid milda symtom, är inte på jobbet. Det finns även goda möjlighet till provtagning både under pågående infektion eller för att se om man har antikroppar.

Vad händer om min anhörige, som bor på ett av Sigtuna kommuns äldreboenden, börjar visa symtom?

Då kommer din anhörig att isoleras från andra brukare men givetvis få hjälp med det som behövs i form av vård och omsorg. Vid konstaterad smitta inleds en smittspårning som ansvarig läkare leder.

Kommer jag som anhörig att få reda på om min anhörige är smittad?

Om din anhörige samtycker till att du får ta del av informationen så blir du informerad.

Hur påverkas kommunens anhörigstöd?

Anhörigstödets fysiska möten, som enskilda samtal och anhöriggrupper, är pausade på obestämd tid. Naturligtvis finns vi kvar som stöd för dig som har frågor och funderingar, känner oro eller bara vill ha någon att prata med. Ring oss på vardagar mellan klockan 9 och 12 på telefonnummer 08-591 264 27 eller 08-591 260 39, så hjälper vi dig.

För vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Vad händer om det fattas beslut på nationell eller regional nivå om att stänga skolor och förskolor?

Om ett sådant beslut skulle fattas, har Sigtuna kommun beredskap för att kunna erbjuda omsorg för de barn/elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är kommunen som beslutar vem som kan erbjudas omsorg.

Vilka anses ha ett arbete som klassas som samhällsviktig verksamhet?

De som utför uppgifter inom verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Läs mer om samhällsviktig verksamhet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska Sigtuna kommun införa distansundervisning för grundskolan?

De flesta av Sigtuna kommuns förskolor och skolar fortsätter håller öppet som vanligt. Sigtuna kommun har däremot fattat beslut om fjärr- distansundervisning för årskurs 7 och 8 från och med skolstarten den 12 januari. Eleverna i åk 9 kommer att ha undervisning på plats i skolan. Beslutet gäller inte elever i grundsärskolan.

Gör ni några anpassningar i undervisningen?

Vi har beslutat att alla aktiviteter utanför skolan som studiebesök, utflykter, konserter mm inte ska genomföras. Med anledning av situationen har vi också beslutat att vårens prao för eleverna i årskurs 8 skjuts upp.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan, bör jag hålla mitt barn hemma?

Barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom som snuva, hosta eller feber - även vid milda symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra. Barn som uppvisar symtom kommer att skickas hem från verksamheten. Förutom de ovan nämnda fallen finns det ur ett smittskyddsperspektiv ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. 

Mitt barn har varit hemma mycket på grund av smittrisk och har inte utnyttjat sin barnomsorgsplats. Behöver jag betala för den?

Avgiftsvillkoren gäller som vanligt. Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas 12 månader per år. Inga avdrag sker om barnet är sjuk eller ledig.

Det går rykten om smittade i mitt barns skola, hur gör vi nu?

Skulle Sigtuna kommun få fall av covid-19 på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Städar ni skolornas och förskolornas lokaler oftare nu?

Vi har anpassat städningen i dessa lokaler så att viss städning som tidigare enbart utfördes en gång per vecka, till exempel att rengöra och torka av ytor som dörrhandtag, strömbrytare och räcken, nu utförs varje dag.

För dig som företagare

Vad händer med de inplanerade näringslivsluncherna?

Håll koll på vår evenemangskalender på hemsidan som uppdateras kontinuerligt. Vi följer myndigheternas rekommendationer om sociala sammankomster.

Kan jag fortsätta anmäla mig till företagslotsen?

Ja. Vi fortsätter att erbjuda företagslotsen som är en kostnadsfri service till kommunens företagare, som gör det möjligt att träffa ansvariga inom flera myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.

Vilka nya föreskrifter gäller för mig som driver restaurang eller café?

Alkoholförsäljning förbjuds mellan klockan 20.00 och 11.00 på serveringsställen och antalet besökare i ett och samma sällskap får vara max fyra personer. Läs mer om de nationella restriktionerna för att förhindra smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan vi som driver restauranger, barer och caféer göra för att förhindra smittspridning?

Alla företag som driver restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet ska se till så att det finns rutiner för hur smittspridning ska förhindras bland besökare. Man måste regelbundet utföra riskbedömningar efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som restaurang- eller caféägare, behöver jag ändra våra hygien- och städrutiner?

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med Corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. Tvätta händerna ofta och torka dem torra efteråt. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit.

Till föreningslivet

Ska vi fortsätta med föreningsverksamheten?

Folkhälsomyndigheten anser att barn och unga ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Vi har öppnat våra utomhusanläggningar för såväl spontanidrott som föreningsledd aktivitet och inomhusanläggningarna kommer, med begränsningar utifrån den nya pandemilagen, att vara öppna för de födda 2002 och senare.

Finns det tips och råd för hur vi kan göra en riskbedömning?

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att göra en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Folkhälsomyndigheten har tagit fram vägledning till arrangörer av evenemang som kan varv till hjälp för att göra en riskbedömning. Klicka här för att komma till deras vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka är de allmänna råden?

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till verksamheten.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (Kontakta oss via formuläret för färdiga affischer till era föreningslokaler.)

Vad skulle kunna vara en riskreducerande åtgärd?

 • Begränsa antalet deltagare.
 • Se över förutsättningarna för verksamheten. Till exempel storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien.
 • Informera deltagarna om förutsättningarna för verksamheten.
 • Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit.
 • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna.
 • Byta lokal för aktiviteten alternativt genomföra den utomhus.
 • Komma ombytt till träningen och byta om och duscha hemma efteråt.
 • Se till att in- och utpassering i anläggningen kan ske med möjlighet för dem som lämnar och de som kommer att kunna hålla avstånd.

Hur ska en förening agera vid bekräftad coronasmitta?

RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Riksidrottsförbundet har satt upp rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hur föreningar kan tänka vid bekräftad covidsmitta.

Folkhälsomyndigheten besvarar frågor om covid-19

Folkhälsomyndighetens frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.