Till vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Förskolor och skolor håller öppet som vanligt.

Tillfälliga förändringar

Tillfälliga förändringar i våra verksamheter från 2 november till 13 december på grund av de skärpta allmänna rådenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller för alla som bor och vistas i Stockholms län:

  • All hämtning och lämning, både på förskola och skola/fritids ska ske utomhus under perioden 2 till 13 december.
  • Vi vill vädja till er som vårdnadshavare att försöka undvika nära kontakt med pedagoger, till andra vårdnadshavare och till andra barn än era egna.
  • Aktiviteter utanför skolans lokaler såsom besök på bibliotek och undervisning på Naturskolan kommer att ställas in.
  • Undervisning i idrott får ske om idrottshall finns på skolan. Däremot ska den ske utan ombyte och dusch för att undvika trängsel.
  • Elever som har undervisning i idrottshall på annan skola, kan fortsätta med det så länge det är möjligt att ta sig dit utan kommunala färdmedel.
  • Fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal ställs in. Om det är möjligt med hänsyn till personalen arbetsbörda kan dessa möten hållas digitalt.
  • Rutiner i samband med måltider kvarstår. Skolorna kommer särskilt se över sina rutiner för att minska köbildning och trängsel på väg in i matsalarna.

Dessa tillfälliga förändringar gäller initialt till den 19 november men kan komma att förlängas. 

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas provtagning för att snabbare komma tillbaka till skolan

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring barn och unga som har symtom på covid-19. Myndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt elever på gymnasiet ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Det vill säga ett så kallat PCR-test som visar om du har en pågående infektion.

Barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter. Det är därför viktigt att provta den här åldersgruppen. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och allmäntillståndet i övrigt tillåter.

I de fall inget prov tagits ska barn och unga stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, ska de i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn kan återgå till förskolan även om man har kvarvarande lindriga symtom, som lätt snuva eller torrhosta, om det gått sju dagar sedan man blev sjuk och man varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Beredskap för nya arbetssätt

Ingela Hamlin, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun, ger idag en lägesbild och berättar om förvaltningens förberedelser inför ett antal möjliga direktiv för landets skolverksamhet.

Regeringen har beslutat om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder om skolor behöver stänga på grund av coronaviruset. Sigtuna kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Vi följer utvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta beslut. Vi har en god beredskap om rekommendationerna på nationell eller regional nivå ändras.

Vi förbereder bland annat nu möjligheten till distansundervisning även för grundskolan. I Sigtuna kommun har vi goda förutsättningar att bedriva distansundervisning då alla elever från årskurs 1 har en egen Ipad eller dator.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola, men var uppmärksam på sjukdomssymtom.

  • Alla med sjukdomssymtom, även milda, ska stanna hemma för att inte smitta andra.
  • Alla som uppvisar symtom kommer att skickas hem från verksamheten.
  • Barn och elever är välkomna tillbaka till verksamheten två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några som helst symptom.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om regeringen tar beslut att stänga skolor och förskolor?

Om ett sådant beslut skulle fattas, har Sigtuna kommun beredskap för att kunna erbjuda omsorg för de barn/elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är kommunen som beslutar vem som kan erbjudas omsorg.

Vilka anses ha ett arbete som klassas som samhällsviktig verksamhet?

De som utför uppgifter inom verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Läs mer om samhällsviktig verksamhet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska Sigtuna kommun införa distansundervisning för grundskolan?

Sigtuna kommuns förskolor och skolar fortsätter håller öppet som vanligt även till hösten, men vi har en god beredskap för att ta kunna ta nya beslut i om rekommendationerna på nationell nivå ändras.

Gör ni några anpassningar i undervisningen?

All verksamhet fortgår som vanligt.

Vi har beslutat att alla aktiviteter utanför skolan som studiebesök, utflykter, konserter mm inte ska genomföras. Med anledning av situationen har vi också beslutat att vårens prao för eleverna i årskurs 8 skjuts upp.

Mitt barn har varit sjuk, när kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till verksamheten två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några som helst symtom.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan, bör jag hålla mitt barn hemma?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom som snuva, hosta eller feber - även limilda symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Barn som uppvisar symtom kommer att skickas hem från verksamheten.

Mitt barn har varit hemma mycket på grund av smittrisk och har inte utnyttjat sin barnomsorgsplats. Behöver jag betala för den?

Avgiftsvillkoren gäller som vanligt. Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas 12 månader per år. Inga avdrag sker om barnet är sjuk eller ledig.

Det går rykten om smittade i mitt barns skola, hur gör vi nu?

Skulle Sigtuna kommun få fall av covid-19 på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Städar ni skolornas och förskolornas lokaler oftare nu?

Vi har anpassat städningen i dessa lokaler så att viss städning som tidigare enbart utfördes en gång per vecka, till exempel att rengöra och torka av ytor som dörrhandtag, strömbrytare och räcken, nu utförs varje dag.

När ska du kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du blir plötsligt mycket sämre eller får andningsbesvär även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.