Till vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Under den pågående coronapandemin bevakar Sigtuna kommun händelseutvecklingen och följer de rekommendationer som myndigheterna tar fram.

Håll dig uppdaterad

Smittspridningen av Covid-19 i samhället påverkar våra verksamheter på olika sätt. Håll dig därför uppdaterad angående vad som gäller för din skola eller förskola via respektive skola/förskolas hemsidor nedan:
Du hittar kommunens grundskolor här.
Du hittar kommunens förskolor och barnomsorg här.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Detta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 1 december.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och unga bör provtas

Folkhälsomyndigheten kom den 31 augusti med rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kring barn och unga som har symtom på covid-19. Myndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt elever på gymnasiet ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Det vill säga ett så kallat PCR-test som visar om du har en pågående infektion.

Rekommendation är att även testa alla nära kontakter i en smittspårning även om man inte har några symtom. Det gäller vuxna samt elever i gymnasiet och högstadiet.

Barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter. Det är därför viktigt att provta den här åldersgruppen. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och allmäntillståndet i övrigt tillåter.

I de fall inget prov tagits ska barn och unga stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, ska de i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn kan återgå till förskolan även om man har kvarvarande lindriga symtom, som lätt snuva eller torrhosta, om det gått sju dagar sedan man blev sjuk och man varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Beredskap för nya arbetssätt

Regeringen har beslutat om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder om skolor behöver stänga på grund av coronaviruset. Vi följer utvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta beslut. Ett par av våra grundskolor har övergått till distansundervisning under sista veckorna av terminen, främst på grund av att en stor del av personalen på de berörda skolorna är frånvarande med förkylningsliknande symtom. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller våra förskolor och skolor öppet som vanligt.

Vi har en god beredskap om rekommendationerna på nationell eller regional nivå ändras.

I Sigtuna kommun har vi goda förutsättningar att bedriva distansundervisning då alla elever från årskurs 1 har en egen Ipad eller dator.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola, om ingen i deras familj har Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men var uppmärksam på sjukdomssymtom.

  • Alla med sjukdomssymtom, även milda, ska stanna hemma för att inte smitta andra.
  • Alla som uppvisar symtom kommer att skickas hem från verksamheten.
  • Barn och elever är välkomna tillbaka till verksamheten två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några som helst symptom.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om det fattas beslut på nationell eller regional nivå om att stänga skolor och förskolor?

Om ett sådant beslut skulle fattas, har Sigtuna kommun beredskap för att kunna erbjuda omsorg för de barn/elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är kommunen som beslutar vem som kan erbjudas omsorg.

Vilka anses ha ett arbete som klassas som samhällsviktig verksamhet?

De som utför uppgifter inom verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Läs mer om samhällsviktig verksamhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör ni några anpassningar i undervisningen?

Vi har beslutat att alla aktiviteter utanför skolan som studiebesök, utflykter, konserter mm inte ska genomföras. Med anledning av situationen har vi också beslutat att prao för eleverna i årskurs 8 skjuts upp.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan, bör jag hålla mitt barn hemma?

Barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom som snuva, hosta eller feber - även vid milda symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra. Barn som uppvisar symtom kommer att skickas hem från verksamheten. Förutom de ovan nämnda fallen finns det ur ett smittskyddsperspektiv ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. 

Mitt barn har varit hemma mycket på grund av smittrisk och har inte utnyttjat sin barnomsorgsplats. Behöver jag betala för den?

Avgiftsvillkoren gäller som vanligt. Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas 12 månader per år. Inga avdrag sker om barnet är sjuk eller ledig.

Det går rykten om smittade i mitt barns skola, hur gör vi nu?

Skulle Sigtuna kommun få fall av covid-19 på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Städar ni skolornas och förskolornas lokaler oftare nu?

Vi har anpassat städningen i dessa lokaler så att viss städning som tidigare enbart utfördes en gång per vecka, till exempel att rengöra och torka av ytor som dörrhandtag, strömbrytare och räcken, nu utförs varje dag.

När ska du kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du blir plötsligt mycket sämre eller får andningsbesvär även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.