Vattenskyddsområden

För att skydda det dricksvatten som tas ur vattentäkter kan vattenskyddsområden upprättas. Ska du bedriva vissa typer av verksamheter eller utföra olika åtgärder inom vattenskyddsområden, så kan det behövas en anmälan eller ansökan om tillstånd.

Vid olycka inom vattenskyddsområde där en föreorening riskerar att spridas till grundvattnet: ring Räddningstjänsten på telefonnummer 112.

Åtgärder som kan kräva anmälan eller tillstånd

Varje vattenskyddsområde har sina egna föreskrifter. I dessa regleras vilka verksamheter och åtgärder som kräver anmälan eller tillstånd. Nedan är åtgärder som kan kräva anmälan eller tillstånd.

  • Användning av kemiska bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel innehåller gifter som riskerar att förorena grundvattnet. Använd istället ogräsjärn, biologiska bekämpningsmedel eller andra miljöanpassade metoder.
  • Spridning av växtnäringsämnen så som naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam.
  • Hantering och förvaring av kemikalier, träskyddsbehandlat virke, oljeprodukter och handelsgödsel mm.
  • Installation av jord- och bergvärme.
  • Anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra andra åtgärder.
  • Förvaring av cisterner, även villatank.
  • Schaktning av jordmassor, sprängning eller dikning.
  • Mellanlagring eller deponering av avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor.
  • Upplag av timmer, bark och flis.
  • Borra egen brunn


Här kan du anmäla eller söka tillstånd

Ovan kan du anmäla eller söka tillstånd för verksamheter inom vattenskyddsområde. Tänk på att du behöver tillståndet innan du påbörjar en ny verksamhet. Flera typer av verksamheter är förbjudna inom vattenskyddsområdet på grund av att de innebär en risk för grundvattnet. I särskilda fall kan dispens medges.

Taxor och avgifter

En avgift tas ut för handläggningen av ansökan om tillstånd och dispens enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Vattenskyddsområden i Sigtuna kommun

I Sigtuna kommun finns totalt fem vattenskyddsområden för grundvatten, varav två är kommunala; Ströms gård och Lunda. De tre övriga vattenskyddsområdena är Bärmö, Bodarna och Venngarn. Samtliga fem områden fungerar också som vattentäkter. Vattenskyddsområdet Strömd gård omfattar dessutom stora delar av Stockholmsåsen som fungerar som reservvattentäkt för hela norra Stockholm.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.