Eget dricksvatten

Du som har egen brunn ansvarar själv för kvaliteten på dricksvattnet. Därför bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. I Sigtuna kommun är det vanligt med höga halter av arsenik, radon och uran i dricksvattnet vilket du kan åtgärda.

Borra egen dricksvattenbrunn

Det krävs vare sig anmälan, ansökan eller tillstånd från Sigtuna kommun för att borra en dricksvattenbrunn så länge det inte är i ett vattenskyddsområde. Då krävs ett tillstånd från kommunen.

Sigtuna kommun har fem vattenskyddsområden:

 • Lunda
 • Bärmö
 • Venngarn
 • Bodarna
 • Strömsgård.

Att tänka på vid borrning av brunn

 • Certifierade brunnsborrare rekommenderas, dock inte ett krav.
 • Uppgiftsskydlighet enligt lag för anläggning av vattenbrunnar (SFS 1975:424).
 • Brunnsprotokoll till brunnsägaren och kopia till brunnsarkivet SGU.
 • Brunnsprotokollet är en värdehandling för fastigheten.
 • Minsta avstånd mellan brunn och avlopp är 30 meter.
 • Minsta avstånd till grannens brunn är 20-30 meter.
 • Brunnen anläggs minst fyra meter, gärna mer, från husvägg.

Information om befintlig brunn hittar du i SGUs brunnsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta prov på ditt dricksvatten

Regelbunden provtagning

Livsmedelsverket rekommenderar brunnsägare att ta prover på enskilt dricksvatten åtminstone vart tredje år. Om vattnets dricks av små barn bör man vara extra noggrann med denna provtagning. Det beror på att små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen som kan finnas i vatten; till exempel flourid, mangan och bly.

Hur tar jag prover på mitt vatten?

Vid provtagning så kontaktar du ett ackrediterat vattenlaboratorium.

En förteckning över dessa laboratorium finns på SWEDACs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kontakten med ditt laboratorium så går det att beställa provtagningsflaskor och följesedlar. Du kan också få rådgivning kring hur dina vattenprover ska tas.

Vilka ämnen ska man ta prov på?

Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Normalt behöver man analysera mikrobiologiska och kemiska parametrar.

Om vattenprov hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uran, arsenik och radon i Sigtuna kommun

I en normal provtagning ingår inte uran och arsenik. Men eftersom dessa ämnen är vanligt förekommande i vissa områden av Sigtuna kommun rekommenderar vi att du även lägger till dessa parametrar. Bergsborrade brunnar löper alltid större risk för förhöjda radonhalter. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen.

År 2009 studerade Sigtuna kommun, i samarbe med Sveriges geologiska undersökning (SGU), kvaliteten på dricksvatten från enskilda bergborrade brunnar. Där konstaterades att 23 procent av de brunnar där man analyserade både arsenik och radon hade otjänligt dricksvatten.

Arsenik

Förekomst och exponering

Arsenik är svårt att upptäcka, eftersom det är smak- och luktfritt, samt saknar färg. Speciellt vanligt med höga halter arsenik är det i områden med sulfidmineral i jordlaget och/eller berggrunden. Områden med sedimentgnejser eller basiska bergarter betraktas som riskområden i Sigtuna kommun. Sigtuna kommuns inventering från 2009 visade att 14 procent av de undersökta brunnarna i Sigtuna kommun hade otjänligt vatten med avseende på arsenik. Det genomsnittliga värdet för hela landet är cirka 3 procent.

Hälsoeffekter

Riktvärdet för arsenik, 10 mikrogram (µg) per liter dricksvatten, baseras på risken för cancer vid flera års exponering. Risken för cancer vid riktvärdet 10 mikrogram per liter dricksvatten beräknas motsvara två fall av lung- och urinblåsecancer per år i Sverige. Vatten med halter över riktvärdet bör inte användas till dryck eller matlagning. Tobaksrökning interagerar med arsenik och ökar risken för lungcancer.

Känsliga grupper

Studier visar att foster, små barn och undernärda personer är känsligare än välnärda vuxna personer. För dessa känsliga grupper är det extra önskvärt att begränsa intaget av arsenik så långt det är möjligt.

Uran

Förekomst och exponering

Uran kan förekomma i områden med naturligt höga halter i berggrunden, men kan även vara hög i vatten från sand- och grusavlagringar. Sigtuna kommuns rapport från 2009 visade att 57 procent av alla enskilda vattentäkter i Sigtuna kommun beräknas ha brunnsvatten med halter över riktvärdet för "tjänligt med anmärkning". Riksgenomsnittet för detta är 17 procent.

Hälsoeffekter

Uran kan påverka njurarna och deras funktion negativt. Uran utsöndras med urinen, men en mindre andel lagras i liver, njurar och skelett. Livsmedelsverket rekommenderar att åtgärder vidtas om dricksvattnet innehåller 30 mikrogram per liter eller mer. Riktvärdet är satt med tanke på uranets kemiska giftighet, inte på grund av strålning från uranet. För att komma upp i halter där uran kan utgärda en hälsorisk på grund av strålning krävs en årskonsumtion av vatten med uranhalter på över 100 mikrogram per liter dricksvatten. Risken för cancer under en livstid beräknas då vara 0,5 fall per 100 000 personer och år.

Radon

Förekomst och exponering

I Sigtuna kommun har ungefär var tionde brunn halter av radon i dricksvattnet som överstiger riktvärdet på 1000 Bequerel (Bq) per liter vatten. Det stämmer relativt väl överens med motsvarande andel för hela landet.

Hälsoeffekter

Radon i vatten avgår som radongas till luften. Det innebär att den som har 1000 Bq per liter vatten får ett tillägg på ca 100 Bq till sin inomhusluft. Enklaste sättet att minska radonhalten i luften är genom att vädra. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är relativt små. Radon som man dricker tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen och den största delen andas man ut inom en timme. Det som stannar kvar återfinns framförallt i fettvävnad. Radon ökar risken för lungcancer. Risker för hälsoeffekter är större vid inandning av radonhaltig luft, till exempel vid duschning, och framförallt för rökare.

Tjänligt eller otjänligt vatten

Livsmedelsverket har riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Om egen brunn hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vattnet tar slut?

Checklista om vattnet tar slut:

 • Kontrollera att det inte är något annat fel, till exempel att pumpen slutat fungera.
 • Minska vattenförbrukningen.
 • Gå ner på krisläge:
  • Tvätta inte bilen.
  • Vattna inte gräsmattan.
  • Tvätta kläderna hos bekanta eller släktingar.
  • Låt inte kranen rinna vid tandborstning.
  • Diska för hand i redan uppspolat vatten.
  • Går det att duscha på annan plats, till exempel jobbet?
 • Upphör med förbrukning under tre dygn för att se om det rinner till vatten.
 • Högtrycksspolning av brunnen för att få rent i sprickorna som leder in grundvattnet till brunnen.
 • I värsta fall, borra ny brunn.

Vid eventuell brist på vatten i egen brunn ska invånaren själv i första hand och så långt det är möjligt, ta hjälp av sina grannar. I andra hand förse sig med vatten genom att fylla på egna dunkar på kommunens anläggningar. Det går att köpa vatten av kommunen. Om behov av ytterligare vattenresurs behövs så placeras vattentankar ut på planerade platser. Vid långvarig torka aktiveras kommunens handlingsplan "Vattenbrist i Sigtuna kommun".

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.