Dagvatten

Regn- och smältvatten som behöver rinnas av och vidare ner i mark och sjöar kallas för dagvatten. Att tvätta bilen på biltvätt är ett viktigt bidrag för att undvika att förorenat dagvatten kommer ut i sjöar och vattendrag.

Anmäl dagvattenanläggning

Vid byggandet av en dagvattenanläggning för till exempel en större parkering behöver du anmäla dagvattenanläggningen. Detta gör du med vår blankett om anmälan av dagvattenanläggning.

Dagvatten måste renas

Nederbörd och spillvatten filtreras normalt genom marken, renas genom jordlagren och bildar grundvatten som vi kan använda bland annat till dricksvatten. När naturmark bebyggs och marken täcks av hårdgjorda ytor som till exempel gator, parkeringar, tak och gårdar så kan den här filtreringen inte ske.

Istället för att filtreras naturligt genom de olika jordlagren, rinner dagvattnet vidare till diken och dagvattenbrunnar, och sedan vidare till sjöar och vattendrag, ofta utan någon rening alls. Föroreningarna som följer med dagvattnet kan vara tungmetaller, gummi från däck, beläggningsmaterial, olja, skräp och näringsämnen med mera. Dessa ämnen kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar samt förgiftning av vattenlevande växter och djur i vattendragen och sjöarna.

Visste du att mycket av det vatten som rinner ner i en gallerbrunn helt orenat når sjöar och vattendrag?

I tätbefolkade områden är dagvatten en av de främsta påverkanskällorna på våra vatten. Med dagvatten menas det regn- och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. Dagvatten leds via brunnar och tar med sig miljögifter och näringsämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag vilket påverkar våra vatten negativt. Oxunda vattensamverkan har tagit fram en informationsfilm där du kan lära dig mer om hur vi tillsammans kan minska den påverkan som kommer från dagvatten. 

Tillsammans värnar vi våra vatten!

Titta på dagvattenfilmen från Edsviken och Oxunda vattensamverkan:

Fastighetsägare och verksamhetsutövare

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar du för att dagvattnet på ditt område inte ska belasta våra vattendrag med föroreningar. Bland annat får inte recipientens (det vill säga vattendragens) status försämras eller göra så att gällande miljökvalitetsnormer (HAV) för recipienten inte kan uppnås. Därför gäller så kallade lokalt omhändertagande, det vill säga att du ska sörja för att dagvattnet ska renas och fördröjas inom fastigheten så långt det är möjligt.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägaren är även ansvarig för att dagvatten från fastigheten inte orsakar översvämningar eller skador av nedströms liggande områden. För att minska detta bör takvatten infiltreras på fastigheten, istället för att ledas till oljeavskiljaren. Avskiljning av olja och sediment krävs för dagvatten från vägar, spårbunden trafik, parkeringsplatser, busstationer och dylikt.

Dagvattenutredningar vid detaljplaner, exploatering samt om- och nybyggnation

Vid alla nya och ändrade detaljplaner ska en dagvattenutredning göras som visar att föroreningarna inte ökar från planområdet. De dagvattenutredningar som görs ska utgå från Sigtuna kommuns dagvattenpolicy (antagen 2016) samt Sigtuna kommuns riktlinjer och checklista för dagvattenutredningar.

Läs mer hos Sigtuna Vatten och Renhållning AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvätta bilen på biltvätt

Att tvätta bilen på biltvätt är ett viktigt bidrag till att skydda våra vattendrag från förorenat dagvatten.

I tvättvattnet finns ämnen som kadmium, zink, krom, nickel, bly, tensider, näringsämnen, olja och bränslerester. Om du tvättar bilen på din egen uppfart, rinner detta direkt ut i våra vattendrag och vidare ut i Mälaren.

I tvätthallarna finns det reningsverk som kan ta hand om en del av dessa föroreningar så att de inte hamnar i våra sjöar. Vattnet från tvätthallen rinner sedan vidare till Käppalaverkets reningsverk för vidare rening.

Taxor och avgifter

Här kan du läsa mer om taxor och avgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.