Inventering av enskilt avlopp

Otillräckligt renat avloppsvatten leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Förorening av dricksvattenbrunnar och diken ökar även risken för smittspridning. Därför har Bygg- och miljönämnden beslutat att samtliga enskilda avlopp i kommunen skall inventeras. Av totalt ca 2000 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar återstår idag tillsyn av ca 380 fastigheter.

Innehåll på denna sida

Hur går inventeringen till?

Inventeringsenkät

Du som fastighetsägare får information om den kommande inventeringen genom ett brev som Bygg- och miljöförvaltningen skickar ut. Med brevet skickas även en inventeringsenkät med frågor om vatten- och avloppsförhållanden. Dina svar underlättar för oss när vi gör inspektion och gör även att tillsynsresultatet blir säkrare.

Arkivuppgifter och platsbesök

Uppgifter som du fyllt i enkäten kompletteras med en kontroll av uppgifter i Bygg- och miljöförvaltningens arkiv och platsbesök på din fastighet.

Platsbesöket görs oanmält om inte du som fastighetsägare meddelar oss om att vilja närvara. Vid besöket sker endast en utvändig kontroll av vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljare, eventuellt minireningsverk, efterföljande brunnar, luftningsrör samt kontroll av utsläppspunkt om det finns någon sådan.

Vi behöver inte komma in i huset vid inspektionstillfället. Däremot uppskattar vi om du som fastighetsägare har förberett genom att:

  • Göra brunnslock lätt åtkomligt för inspektion
  • Avlägsna tyngre stenar eller dekorationer

Vad händer efter inventeringen?

Bygg- och miljöförvaltningen återkommer till dig efter färdig bedömning. Om avloppet uppfyller ställda krav avslutas ärendet. I annat fall fattas beslut om så kallat föreläggande. I föreläggandet ställs krav på att avloppsanläggningen måste åtgärdas för att få fortsätta nyttjas. Innan ett negativt beslut fattas sker en kommunicering med dig, där du har möjlighet att komma till tals. Bristfälliga avloppsanläggningar behöver i allmänhet åtgärdas inom ca 1,5 år.

Vilka områden inventeras nu?

År 2020 inventeras bland annat fastigheter med enskilt avlopp i Garnsvikens avrinningsområde.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.