Ansökan om enskilt avlopp

Ska du anlägga ett enskilt avlopp behöver du få tillstånd av bygg- och miljönämnden. Inför valet av ny avloppsanläggning finns det möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av en VA-rådgivare.

Ansöka om enskilt avlopp

Bra att tänka på

Planerar du att anlägga ett enskilt avlopp? Här kommer lite tips som kan underlätta för dig:

  • Du som ska anlägga ett nytt avlopp är ansvarig för att skaffa dig den kunskap som behövs. Då det är många faktorer som påverkar valet av avloppsanläggning är det bra att kontakta en sakkunnig konsult eller entreprenör för att få ett anpassat förslag på avloppslösning för fastigheten. Exempel på verksamma entreprenörer i Sigtuna kommun finns på Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Ett beslut om tillstånd gäller generellt i fem år, men förfaller efter två år om arbetet emd anläggningen inte har påbörjats. Om ett föreläggande om förbud finns på grund av att det befintliga avloppet är bristfälligt, måste avloppet åtgärdas innan tiden för förbudet träder i kraft.
  • Handläggningsavgift för ansökan är för närvarande 11 600 kronor för ett hushåll. Vid större anläggningar ökar avgiften.

Rådgivning om enskilda avlopp

Sigtuna kommun erbjuder rådgivning inför valet av ny avloppsanläggning till dig, som fastighetsägare, som behöver åtgärda ditt avlopp. Rådgivningen är kostnadsfri och tillhandahålls av Sigtuna Vatten och Renhållning AB VA-rådgivare. Till denne kan du ställda frågor om enskilt avlopp samt boka personligt möte. Du når VA-rådgivare på telefonnummer 08-409 251 16 eller genom att skicka e-post.

VA-rådgivningen är skild från samhällsbyggnadskontorets verksamhet. Miljö-och hälsoskyddsenheten är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp vilket innebär tillsyn genom till exempel inventering av ensilda avloppsanläggningar samt handläggning av tillstånd.

Ansökningsprocessen

När du vet vilken anläggning du vill ha på din tomt kan du påbörja din ansökan. Mer information om ansökningsprocessen hittar du i vårt informationsblad "Enskild avloppsanläggning- hur söker jag tillstånd?" Pdf, 257.4 kB..

  1. Fyll i ansökningsblanketten Avloppsanordning nedan: Till ansökan behövs en tomtkarta med en skiss över placeringen av anläggningen, utsläppspunkt samt avstånd till dricksvattenbrunnar och diken. För infiltrationsanläggningar krävs även analysresultat av jordproveer tagna från en så kallad provgrop. Medgivande från markägare kan krävas om till exempel utsläpp av avloppsvatten sker på annan märk än din egen. Vi behöver även närmare information om anläggningens uppbyggnad och funktion (typritning och produktblad). Mer information om vilka bilagor som ska skickas med ansökan finns i ansökningsblankettens sista sidor.
  2. Platsbesök: Miljö-och hälsoskyddsenheten gör en inspektion av den föreslagna platsen. I allmänhet har man då även grävt en provgrop som inspekteras om man planerar för en infiltrationsanläggning.
  3. Grannsamråd: Om inga hinder framkommer i samband med platsbesöket ges eventuella berörda grannar tillfälle att yttra sig. Yttrandetiden är tre veckor.
  4. Tillstånd/beslut: Beslut meddelas av bygg- och miljönämnden. Beslutet vinner laga kraft tre veckor senare och man kan då starta anläggandet.
  5. Entreprenörsrapport: Då anläggningen är färdig rapporteras detta genom att skicka in en entreprenörsrapport tillsammans med en blankett och fotograier. Fotografierna ska vara tagna under anläggandets gång och ska visa det som är nedgrävt i marken. Här nedan är blanketten du ska använda (välj den blankett som gäller för din typ av avloppsanläggning):

Taxa och avgifter

Handläggningsavgift för ansökan är för närvarande 11 600 kronor för ett hushåll. Vid större anläggningar ökar avgiften.

Här kan du läsa mer om taxa och avgifter.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.