Villaområde i Sigtunahöjden. Fotograf: Björn Leijon

Översiktsplan 2021

Tyck till om Sigtuna kommun!

Vi har inlett arbetet med att ta fram ny översiktsplan för Sigtuna kommun och vi vill gärna veta vad du tycker. I dialogkartan nedan kan du visa oss dina favoritställen, platser som du tycker kan utvecklas eller passar för nya bostäder eller företag. Sigtuna kommunen ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, en plats som invånarna känner sig trygga i och känner stolthet över. Tillsammans utvecklar vi kommunen på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Svara på frågorna nedan för att sedan klicka dig vidare till dialogkartan. Märk ut platser genom att placera symboler på kartan. Motivera gärna!

Du kan tycka till i dialogkartan fram till den 1 september.

Karta med förslag på förbättringar

Se och gilla andras förslag

Ta en titt på andra Sigtunabors favoritställen, förslag och idéer.

Gällande översiktsplan 2014

Översiktsplan 2014

Översiktsplan 2014 är den gällande översiktplanen för Sigtuna.

Barn som skriver

Pågående byggprojekt

Här kan du läsa om pågående byggprojekt i Sigtuna kommun.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett kommunövergripande inriktningsdokument som redovisar den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön. Planen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid. Av planen framgår huvuddragen i mark- och vattenanvändningen, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelse, verksamhetsområden, naturområden och kulturmiljöer ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan väger tungt vid framtida avgöranden om markanvändning, men är inte juridiskt bindande. Kommunen ska aktualitetspröva översiktsplanen en gång under varje mandatperiod för att hålla den aktuell.

Processen med översiktsplan 2021

Vi är i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Samråd beräknas i dagsläget ske 25 januari–28 februari 2021.

Bild som visar var i processen med översiktsplanen vi befinner oss.