Utvecklingsinriktning

Här beskrivs övergripande hur Sigtuna kommun ska utvecklas för att främja en hållbar samhällsutveckling. Fokus ligger på långsiktighet och vilka funktioner och samband som är särskilt viktiga i den fysiska planeringen. Sigtuna kommun är en mångskiftande kommun.

Sigtuna, Märsta, Rosersberg och landsbygden har egna styrkor, behov och utmaningar. Varje del i kommunen ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och unika prägel i samspel med övriga delar av kommunen. I planeringen är det därför viktigt att värna den lokala platsidentiteten. Värdefull natur, vatten, odlingslandskap och kulturmiljö ska ses som resurser att tillvarata och utveckla. Planförslaget innehåller tre utvecklingsinriktningar och en strategisk karta som lyfter prioriteringar och ställningstaganden för viktiga strategiska samband.

Karta över utvecklingsinriktning

Kartan redovisar de övergripande strukturerna för bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer. Syftet med kartan är att lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska funktionerna och sambanden som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. Kartan är
endast schematisk och inte en exakt kartläggning. Flera funktioner och samband följer inte kommungränser utan sträcker sig över flera kommuner och mellan olika regioner, som Stockholm eller Uppsala. Exempel på det är funktionerna för den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda, tillgång till dricksvatten och Mälaren samt de regionala gröna kilarna. Mer information om hur kommunen vill utveckla exempelvis trafik eller grön infrastruktur hittar du i översiktsplanens andra del, Mark- och vattenanvändning.