Riksintressen

Riksintressen är områden som innehåller värden och kvaliteter som bedöms vara nationellt betydelsefulla. Områden utpekade som riksintressen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra att de utnyttjas för ett visst ändamål respektive åtgärder som påtagligt kan skada ett områdes värde. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa hur riksintressena tillgodoses, efter dialog med Länsstyrelsen.

I de flesta fall väger riksintressen tyngre än eventuella motstående lokala intressen. När olika riksintressen ställs mot varandra ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av marken. Undantaget är riksintressen för totalförsvarets militära del som har företräde vid en avvägning mellan oförenliga riksintressen.

Riksintressen enligt Miljöbalken

Riksintressen skyddas enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. De riksintressen som finns angivna i 3 kap. är ändamål (till exempel kommunikationer) som gör att ett område är av riksintresse. Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken omfattar direkt utpekade geografiska områden.

Riksintressen enligt 3 kap. Miljöbalken

I 3 kap. miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken tillämpas endast vid ändrad markanvändning.

I Sigtuna kommun avser 3 kap. miljöbalken följande områden

  • Kommunikationer
  • Totalförsvaret
  • Kulturmiljövård
  • Intresseområde för vattenförsörjning

Geografiska riksintresseområden enligt 4 kap. miljöbalken

I miljöbalkens 4 kap. återfinns särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för ett antal utpekade geografiska områden. Bestämmelserna innebär att riksdagen har tagit ställning till vilken inriktning markoch vattenanvändningen ska ha i de berörda områdena. Avvägning har således redan gjorts mellan olika tänkbara intressen och anspråk som gäller utnyttjandet av områdena. Riksintressen som omfattas av 4 kap. miljöbalken har alltid företräde framför ett riksintresse som är utpekat enligt 3 kap. miljöbalken.

I Sigtuna kommun avser 4 kap. miljöbalken följande områden

  • Mälaren med öar och strandområden
  • Natura 2000-områden

Kommunens ställningstaganden

Kommunen delar i huvudsak de statliga myndigheternas uppfattning avseende utpekade riksintresseområden. Kommunen har i översiktsplanen tagit hänsyn till riksintressena och avser generellt att så långt möjligt tillgodose och bevaka riksintressena i samband med detaljplanering, bygglovsgivning och förhandsbesked samt vid annan tillståndsprövning.

Angående följande riksintressen vill kommunen framföra synpunkter eller önskemål:

  • Riksintresse för kommunikationer – Arlanda flygplats
  • Riksintresse för kommunikationer – Kapacitetsökning Arlandabanan
  • Riksintresse för kulturmiljövård – Skålhamravägen (AB 71)