Totalförsvaret

Riksintresset för Totalförsvarets militära del utgörs bland annat av skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar.

Vissa av Totalförsvarets riksintressen kan redovisas öppet, exempelvis övnings- och skjutfält. Andra omfattas av försvarssekretess och redovisas inte öppet. För att möjliggöra bevakning av dessa är hela landet samrådsområde för höga objekt.

Endast Försvarsmakten kan göra bedömningen om en åtgärd medför en påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvaret eller påverkansområden. Med anledning av detta ska ärenden inom riksintresseområdena och påverkansområdena remitteras till Försvarsmakten.

Områden som kan redovisas i översiktsplanen

  • Kungsängens skjut- och övningsfält/Rosersbergs övningsfält: Sigtuna kommun påverkas av riksintresset främst genom skottbuller och andra risker från verksamheten.
  • Påverkansområde övrigt: Ett påverkansområde övrigt är ett område kring ett riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära del. Uppgifter om den exakta lokaliseringen av riksintresset eller området av betydelse, samt uppgifter om vilken verksamhet som bedrivs där, omfattas av sekretess. Inom detta område ska bland annat alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada.
  • Ärna flygplats/Uppsala övningsflygplats: Sigtuna kommun berörs av influensområde (MSA-område) för Uppsala övningsflygplats. Inom MSA-området får inga höga fasta installationer som är högre än den fastställda MSA-höjden förekomma.
  • Väderradarstation i Håtuna: Kring väderradarstationen finns ett stoppområde för höga objekt.

Vid ändrad markanvändning ska Försvarsmakten remitteras i följande ärenden

  • Samtliga ärenden med objekt högre än 20 meter över mark utanför sammanhållen bebyggelse och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
  • Samtliga ärenden inom påverkansområden för buller eller annan risk samt inom påverkansområde övrigt.
  • Bygglov/förhandsbesked som går emot Försvarsmaktens yttrande ska skickas till Länsstyrelsen för möjlighet till överprövning.


Bild på ett militärflygplan ovanför en åker i Uppsala.

Fotograf: Mostphotos

Kommunens bedömning och ställningstagande för totalförsvaret

I översiktsplanen föreslås att området Steninge slottsby utreds för en utökning av måhusbebyggelse. Trots att Steninge slottsby ligger inom influensområdet för skottbuller eller annan risk från Kungsängens skjutfält bedömde Försvarsmakten att etapp 1 inte utgjorde påtaglig skada på riksintresset. Kommunens bedömning är att etapp 2 inte heller innebär påtaglig skada på riksintresset, med tanke på områdets placering terrängmässigt öster om Vitberget, vilket begränsar skottbullret. Kommunen anser därför att riksintresset kan tillgodoses. Länsstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande över ÖP2022 att det inte går att utesluta att den föreslagna bebyggelseutvecklingen i Rosersberg och Steninge slottsby kan innebära risk för skada på riksintresset. Det är därför viktigt med en fortsatt dialog mellan kommunen och Försvarsmakten inom ramen för pågående och eventuellt kommande planprocesser i dessa områden. Se bifogat yttrande från Länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.