Natura 2000

Natura 2000 är EU:s närverk av värdefulla naturområden och utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och habitatdirektivet.

Natura 2000-områden

Utöver att områdena klassas som riksintresse omfattas de av områdesskydd enligt 7 kap. 27§ miljöbalken. Tillståndsplikt gäller enligt 7 kap. 28a§ miljöbalken för att bedriva verksamhet och vidta åtgärder som kan skada de livsmiljöer eller medföra störningar för de arter som avses skyddas. Bedömningar för hur en markanvändning, inom och utanför ett Natura 2000-område, kan komma att påverka miljön i området ska göras tidigt i planeringsprocessen.

I Sigtuna kommun finns tre Natura 2000-områden

  • Västerängsudd
  • Slåsta
  • Pekhagen

Kommunens bedömning och ställningstagande för Natura 2000-området

Översiktsplanen föreslår ingen förändrad markanvändning som kan komma att påverka Natura 2000-områdena.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.