Mälaren

Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden och med hänsyn till det rörliga friluftslivet.

Mälaren med öar och strandområden

Vid bedömning av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Enligt miljöbalkens bestämmelser ska det dock inte utgöra något hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Utsikt över hamnen i Sigtuna vid Mälaren.

Fotograf: Sigtuna kommun

Kommunens bedömning och ställningstagande för Mälaren med öar och strandområden

Riksintresseområdet omfattar i huvudsak områden där pågående markanvändning ska fortgå. Undantaget är delar av området Granby och Västra Sjudargården inom vilka
översiktsplanen pekar ut en förändrad markanvändning. Områdena omfattar en utveckling av befintliga tätorter och av det lokala näringslivet i enlighet med 4 kap. 1§ andra stycket Miljöbalken. Riksintresset bedöms därför tillgodoses.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.