Kulturmiljövård

Inom områden av riksintresse för kulturmiljövården ska särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbild och övrig bebyggelse så att riksintresset inte skadas. Detta gäller såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad.

Områden för kulturmiljövården

Vid planering i närheten av riksintressen hänvisas till Riksantikvarieämbetets Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen.

I Sigtuna kommun finns sex områden av riksintresse för kulturmiljövården:

  • AB 65 Sigtuna stad
  • AB 66 Venngarn
  • AB 633 Haga
  • AB 69 Vidbo
  • AB 70 Skepptuna-Närtuna-Gottröra
  • AB 630 Fysingen

För respektive riksintresse finns en särskild
riksintressebeskrivning, framtagen av Riksantikvarieämbetet. Samtliga riksintressen för kulturmiljövården sammanfaller med områden utpekade som helhetsmiljö i kommunens kulturmiljöprogram.

Kommunens bedömning och ställningstagande för kulturmiljövård

AB 65 Sigtuna stad

Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad (2019) preciserar riksintressets värdebeskrivning och innehåller riktlinjer och råd för att staden ska kunna utvecklas i samklang med sina unika kulturmiljövärden. Bevarandeoch förnyelseplanen ska utgöra stöd och vägledning för fastighetsägare, invånare och kommunens nämnder och tjänstemän i frågor som berör bevarande och utveckling av kulturmiljön. Bevarande och en varsam utveckling i enlighet med planens riktlinjer bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövård negativt.

AB 66 Venngarn

Översiktsplanen föreslår en fortsatt varsam utveckling av Venngarns slottsområde. Mycket högra krav ställs på anpassning till kulturmiljön, varför utvecklingen inte bedöms påverka riksintresset för kulturmiljövård negativt. För övriga områden inom riksintressets utbredning är inriktningen att nuvarande markanvändning ska fortgå. Länsstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande över ÖP2022 att den föreslagna utvecklingen inom riksintresset Venngarn innebär en risk för påtaglig skada på riksintresset. Översiktsplanen uppges inte ge tillräcklig vägledning och stor noggrannhet kommer att krävas gällande placering och utformning av ny bebyggelse i den efterföljande planeringen.

Läs yttrandet från Länsstyrelsen Pdf, 603.1 kB, öppnas i nytt fönster.

AB 633 Haga

Ingen förändring föreslås inom riksintresset för Haga.

AB 69 Vidbo

Översiktsplanen föreslår att nuvarande markanvändning (landsbygd) i huvudsak ska fortgå inom området. Nya bostäder får inte tillkomma inom området på grund av
rådande flygbullerrestriktioner. Eventuell komplettering med annan typ av bebyggelse ska ske mycket varsamt utan negativ påverkan på vägsystemet eller de höga kulturmiljövärdena.

Vidbos byar har bibehållit sin ålderdomliga karaktär och en för Stockholmstrakten ovanlig stor ansamling av torp längs Stockholmsåsen. Bebyggelsen ligger samlad kring den medeltida kyrkan och i närheten ligger en ovanligt stor bronsåldersanläggning. Dalgången ger sken av en enkel bondebygd men saknar inte inslag av förhistorisk, medeltida och senare godsbildning. Vägsystemet är nästan helt intakt sedan 1770-talet med milstenarna kvar på ursprunglig plats.

AB 70 Skepptuna – Närtuna – Gottröra

I översiktsplanen föreslås ny markanvändning i anslutning till Skepptuna bygdegård och skola. Utvecklingen bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövård negativt. I övrigt är inriktningen att nuvarande markanvändning i huvudsak ska fortgå.

AB 630 Fysingen

Kommunen anser att sambandet mellan Norrsunda kyrka och Rosersbergs slott är svagt. Stängningen av Slottsvägen, som åtminstone sedan tidigt 1700-tal varit väg till slottet, har skadat det kulturhistoriska samband som vägkopplingen utgjort. Kommunen anser att en ny planskild korsning som återupptar och stärker sambandet ska anläggas. Länsstyrelsen framför i sitt granskningsyttrande en avvikande åsikt. Se vidare bifogat yttrande från Länsstyrelsen.

Två tjejer står och pratar utanför Steningeladan.

Fotograf: Rosie Alm

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.