Luftfart Arlanda flygplats

Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikation. Riksintresset innefattar mark som direkt används eller i framtiden kan komma att användas för luftfartens behov, exempelvis områden för nya rullbanor.

Luftfart – Arlanda flygplats

Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikation. Riksintresset innefattar mark som direkt används eller i framtiden kan komma att användas för luftfartens behov, exempelvis områden för nya rullbanor. Utanför riksintressets markanspråk finns ett påverkansområde, inom vilket åtgärder såsom tillkommande bebyggelse kan påverkas av eller påverka flygverksamheten.
Påverkansområdet innefattar bland annat områden som påverkas av flygbuller och olika typer av skyddsområden som ska säkerställa hinderfrihet för flygtrafiken.

Uppförande av höga byggnader och objekt kan komma att påverka flygtrafiken. Vid varje etablering ska därför:

  • En lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) beställas av Luftfartsverket för objekt högre än 20 meter över mark. Detta gäller över hela kommunens yta.
  • Swedavia remitteras för objekt högre än 50 meter över havet. Avgränsning redovisas i kartlagret för procedurhinderytor.
  • En flyghinderanmälan skickas till Försvarsmakten vid uppförande av objekt högre än 20 meter över mark på landsbygd, och objekt högre än 45 meter över mark inom sammanhållen bebyggelse. Detta gäller över hela kommunens yta.

Kommunen berörs av influensområden för hinderytor för riksintressena för Uppsala, Västerås och Brommas flygplatser. Lokalisering av höga byggnader och föremål, såsom vindkraft, inom influensområdena bör ske i samråd med respektive flygplats. Även Eskilstuna flygplats bör kontaktas i sådana ärenden. Trafikverket är dock formellt den myndighet som lämnar uppgifter i frågan om riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.

Riksintresseprecisering

I korthet innebär preciseringen följande:

  • Justerat markanspråk och läge för två framtida rullbanor.
  • Minskat påverkansområde för flygbuller jämfört med gränsen före mars 2021. Bostadsutveckling öster om Märsta station och väster om Rosersbergs station är numera möjlig, vilket är mycket positivt för kommunens planer på bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen.
  • Ett påverkansområde för lågfartsflyg har införts. Inom detta område får inga befintliga tätorter växa eller nya tätorter tillkomma. I Sigtuna kommun har områdena runt Venngarn och Rosersberg undantagits från påverkansområdet, vilket är mycket positivt för kommunens planer på bostadsutveckling då dessa tätorter därmed tillåts att växa.

Kommunens bedömning och ställningstagande för Arlanda flygplats

Kommunen anser att påverkansområdet inom några år behöver omprövas så att det blir möjligt för ett nytt större samhälle att utvecklas kring Odensala.

Odensala ligger invid Ostkustbanan där kommunen verkar för ett stationsläge för spårbunden kollektivtrafik. Orten har genom närhet till service och arbetsplatser i Märsta och Arlanda samt med närhet till E4:an en god tillgång till arbetstillfällen. Sammantaget är Odensala en ytterst lämplig plats för en hållbar samhällsutveckling, sett ur samtliga hållbarhetsperspektiv.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.