Järnvägar

Ostkustbanan och Arlandabanan är av riksintresse för kommunikation. Riksintresseområdet innefattar markområden som krävs för nuvarande och planerad järnvägsanläggning samt yggnader och anläggningar som har ett direkt samband med funktionen att bedriva tågtrafik.

Områden som angränsar till järnvägsområdet och påverkas av järnvägen i form av exempelvis buller, vibrationer, elsäkerhet och risker utgör influensområde. För att järnvägstrafiken ska kunna fortgå måste dessa förutsättningar och angivna skyddsavstånd beaktas vid planläggning och tillståndsprövning.

Ostkustbanan ingår i det av EU finansierade TEN-T nätet och det strategiska godsnätet. Banan möjliggör yteffektiva gods- och persontransporter i ett stråk med hög transportefterfrågan. Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Arlandabanan ansluter Arlanda flygplats till järnvägsnätet. Banan ingår i TEN-T-nätet. Banan utgår från Ostkustbanan strax söder om Rosersberg och går till Arlanda flygplats för att sedan strax norr om Märsta återigen ansluta till Ostkustbanan. Banan trafikeras enbart av persontrafik.

Inom Sigtuna kommun innefattar riksintresset för Ostkustbanan och Arlandabanan

  • Stationer för resandeutbyte: Märsta och Rosersberg station samt de tre stationerna på Arlanda flygplats; Arlanda norra, Arlanda central och Arlanda södra.
  • Stockholm Kombi Nord, en kombiterminal i Rosersbergs verksamhetsområde.
  • Flygbränsledepå, en terminal för hantering och distribution av bland annat flygbränsle till Arlanda flygplats.
  • En framtida utbyggnad av järnvägen med ytterligare två spår på sträckan Stockholm-Märsta/Arlanda-Uppsala.
En kvinna som står och väntar på tåget vid Rosersbergs station.

Fotograf: Kari Kohvakka

Kommunens bedömning och ställningstagande

Ostkustbanan är ett av kommunens viktigaste kommunikationsstråk och en kapacitetshöjning på sträckan Stockholm – Uppsala är högt prioriterat av kommunen. Hur kapacitetsökningen kommer att ske är i dagsläget inte beslutat. I pågående järnvägsplan för Märsta station säkerställs utrymme för en eventuell utbyggnad av två nya spår på sträckan tillsammans med en utvidgad stationslösning som kan hantera en ökad mängd trafik. Nya Märsta station är ett av nyckelprojekten för att stärka den regionala stadskärnans tillgänglighet och roll som attraktivt komplement till den centrala regionkärnan Stockholm city.

I syfte att utöka tågkapaciteten på Arlandabanan har Trafikverket utrett möjlig placering av två nya järnvägsspår mellan Skavstaby och Arlanda. Kommunen har deltagit i samråd om val av lokaliseringsalternativ och i detta sammanhang tillstyrkt Trafikverkets förslag att lokalisera de nya spåren i anslutning till befintliga Arlandabanan. Länsstyrelsen anser i sitt granskningsyttrande att hela utredningsområdet för spårkorridor ska beaktas som riksintresseanspråk för Arlandabanan till dess att Trafikverket fattar beslut om en eventuell revidering av utredningsområdet. Se bifogat yttrande från Länsstyrelsen.

Val av linjedragning inom spårkorridoren har inte utretts fördjupat av Trafikverket och heller inte samråtts med kommunen. Kommunen vill lyfta att en förläggning av de nya spåren på den västra sidan om nuvarande spår innebär intrång i planlagd mark och utbyggt handelsområde vid trafikplats Rosersberg. Detta alternativ hindrar även kommunens bebyggelseplaner.

Trafikverkets planeringsarbete är vilande på obestämd tid sedan år 2017. Kommunen anser att myndigheten snarast behöver ta ställning till val av linjedragning inom spårkorridoren, inte minst då nuvarande spårkorridor tar stora markutrymmen i anspråk och hindrar utveckling i anslutning till korridoren genom hela kommunen. I kommande utredningsarbete bör ovan angivna förutsättningar beaktas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.