Inom verksamhetsområdet för VA

Här kan du läsa vad som gäller inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Dricksvatten

Dricksvatten köps in från kommunalförbundet Norrvatten där Sigtuna är en av 14 medlemskommuner. Mälaren utgör råvattentäkt för Görvälns vattenverk där Norrvatten producerar dricksvatten för norra Storstockholm. Norrvatten ansvarar även för reservvattendistributionen från fyra reservvattentäkter, varav en ligger i Sigtuna kommun. Den del som ligger inom Sigtuna kommun heter Stockholmsåsen-Norrsunda. Från det distribueras reservvatten via Märstaverket. Norrvatten äger även Valsta vattentorn samt huvudvattenledningar för distribution till och genom Sigtuna kommun. 10 meters riskavstånd ska
respekteras till Norrvattens ledning.

Läs mer om dricksvatten under avsnitten "Stockholmsåsen och Fysingen", "Förändrade temperaturer", "Intresseområden för vattenförsörjning", "MKN för vatten" och "Regional samverkan" och "Vattenskyddsområden".

Avloppsvatten

Avloppsvatten kallas också spillvatten. Spillvatten är det vatten som kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt samt industrier med mera. Rening av spillvatten utförs av Käppalaförbundet beläget på Lidingö.

Inom Sigtunas kommuns beslutade verksamhetsområden för vatten och avlopp ansvarar SIVAB för det allmänna spillvattenledningsnätet med tillhörande anläggningar, därefter leds spillvattnet vidare i Käppalaförbundets tunneloch ledningssystem till Käppala reningsverk.

Arbete pågår med att utreda en eventuell spillvattenledning från Knivsta till Käppalatunneln i Sigtuna kommun. På sikt skulle det kunna ge förutsättningar för spillvattenanslutning för områden utmed ledningens sträckning.

Det finns behov av att minska mängden tillskottsvatten, det vill säga allt som inte är spillvatten, som leds till Käppalaverket. SIVAB arbetar kontinuerligt för att hitta felkopplingar eller brister i spillvattennätet för att minska problemet. 

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Framförallt utgörs dagvattnet av regnvatten och smältvatten från snö och is, men även framträngande grundvatten och spolvatten ingår i definitionen.

Inom Oxundaåns avrinningsområde finns en
kommungemensam dagvattenpolicy. Policyn anger att kommunerna ska planera för att minska konsekvenserna vid översvämning, bevara en naturlig vattenbalans, minska mängden föroreningar, utjämna dagvattenflöden och berika bebyggelsemiljön. Kommunen har ett pågående arbete med att ta fram en dagvattenplan. Den ska beskriva hur kommunens samhällsutveckling kopplat till dagvatten ska planeras och utföras hållbart så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs i kommunens vattenförekomster.

Bild på vattentornet i Valsta, Märsta.

Fotograf: Sigtuna kommun

Planeringsinriktning för dagvatten

  • Oxundaåns dagvattenpolicy och kommunens kommande dagvattenplan ska tillämpas i hela kommunen och ligga till grund för exempelvis detaljplaner, förhandsbesked och annan lovgivning.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting samt Storstockholm har i samarbete med de kommunala dricksvattenproducenterna i länet (däribland Norrvatten) tagit fram regional vattenförsörjningsplan. I planen anges gemensamma mål, strategier och viktiga funktioner. Det övergripande syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv. Sigtuna kommun beslutade 2019 att stå bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier, vilka ska ligga till grund för planeringen. Vattenresurser som är viktiga för dricksvattenförsörjningen i länet pekas ut. I Sigtuna kommun finns Stockholmsåsen-Norrsunda som har högsta regionala prioritet och Fysingen som har hög regional prioritet. Andra utpekade vattenresurser i kommunen med lägre prioritet är Granby, Holmen-Bodarna, Lunda, Mälaren-Skofjärden och Mälaren-Skarven.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.