Vatten och avloppssystem (VA)

Kommunens VA-plan inklusive Dagvattenpolicy är styrdokument som beskriver hur vatten- och avloppförsörjning samt dagvattenhantering ska lösas i hela
kommunen. Avsikten är att nå hållbara kretsloppslösningar för både vatten och avlopp.

Vid all planering, bygglovs- och tillståndsgivning och
vid tillsyn av frågor som riskerar att påverka yt- och
grundvatten, ska långsiktigt god hushållning med vatten tryggas och hantering av avlopp och dagvatten säkras. Det sker genom att ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer, hela avrinningsområdet, övriga relevanta miljöaspekter och hälsoskyddsaspekter samt framtida klimatförändringar och risk för översvämningar.

Det kommunala bolaget Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB) är kommunens VA-huvudman och ansvarar för det allmänna vatten-, spill- och dagvattensystemet inom beslutade verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA). Ungefär 85 procent av invånarna bor inom Sigtuna kommuns verksamhetsområden för VA. Övriga bor på landsbygden. Kommunen har ett övergripande ansvar för VA-situationens påverkan på vatten och natur i kommunen. De enskilda VA-lösningar som ligger utanför kommunens verksamhetsområde ansvarar respektive fastighetsägare och samfällighetsförening för. Sivab jobbar aktivt med att laga läckor på dricksvattenledningsnätet och har en hög åtgärdstakt för att minimera läckage av dricksvatten

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.