Hållbar energiförsörjning och minskad energianvändning

Ett hållbart energisystem bygger på förnybar energi och minskad energianvändning.

Ett flerbostadshus i en korsning vid en lokalgata.

Fotograf: Rosie Alm

För att systemet ska vara robust och säkerställa tillgången och distributionen bör det bestå av flera förnybara energislag och utgå från lokala förutsättningar. Ett exempel i kommunen är Brista
kraftvärmeverk som genererar fjärrvärme och eldas med biobränsle av olika slag samt avfallsbränsle. I Sigtuna kommuns eget fastighetsinnehav är produktionen av förnybar energi en viktig del i energiförsörjningen. Kommunen ska också genom exempelvis energi- och klimatrådgivning verka för att konsumtionen av energi minskar och användning av till exempel solceller och bergvärme ökar, allmänt sett.

Kommunen främjar en minskad energianvändning i den fysiska planeringen. Inriktningen i översiktsplanen är att prioritera bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen samt att verka för att de hållbara transportvalen ska vara attraktiva alternativ. Kommunens strategiska inriktningar för klimatsmart samhällsplanering, byggnation och energi samt resor och transporter, beskrivs också vidare i Plan för Klimatsmart Sigtuna.

I Mälardalsregionen finns idag kapacitetsbrist i det
landsomfattande transmissionsnätet för el. Det gäller även för de regionala- och lokala elnäten och gör att det är svårt att bemöta efterfrågan i enskilda kommundelar, trots att det produceras tillräckligt med el på en övergripande nivå. Leveranssäkerheten för el är en mycket viktig faktor för den fysiska planeringen. Avstämning med elnätsägare ska ske tidigt i planeringen. Kommunens förhållningssätt är att nyetableringar av elkrävande verksamheter endast bör ske om det också medför en positiv lokal påverkan och gynnar kommunen, exempelvis genom att skapa många nya arbetstillfällen.

Planeringsinriktning för hållbar energiförsörjning och minskad energianvändning

  • Kommunen prioriterar bostadsbyggande i service- och kollektivtrafiktäta områden.
  • Kommunen ska verka för utökad och
    attraktiv kollektivtrafik, förbättrad logistik, samt främjande av gång- och cykeltrafik. Sigtuna kommuns cykelplan från 2014 ska uppdateras och utgöra grund för utvecklingen av cykelvägarna i kommunen.
  • Kommunen ska verka för utbyggda system för icke-fossila fordonsbränslen.
  • Kommunen ser positivt på att ny bebyggelse i första hand värms upp via förnybar energi och exempelvis ansluts till fjärrvärmenätet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.