Avfallshantering och återbruk

Sigtuna kommun ansvarar genom SIVAB för avfall enligt 15 kap. miljöbalken. Det innebär avfall från hushåll och sådant från andra källor som till sin art och sammansättning liknar hushållsavfall. Likaså ingår bland annat avloppsfraktioner och latrin från enskilda anläggningar.

Ur mat- och fettavfallet utvinns biogas, biogödsel och kompost och det brännbara avfallet omvandlas till fjärrvärme och el. Material som samlas in på återvinningscentraler tas om hand på ett långsiktigt hållbart sätt. Farligt avfall materialåtervinns eller
tas bort ur kretsloppet.

Lagändringar förväntas leda till att avfallshanteringen ändras för att säkerställa återvinning av hög kvalitet och så att användningen av avfall ses som en betydande resurs. Framöver hanteras ett ökande antal avfallsfraktioner som sorteras ut allt närmare källan (bostadnära) där avfallet uppstår. Det ställer höga krav på samarbete mellan kommunen, fastighetsägaren och aktörer med godkänt insamlingssystem.

Den största möjliga miljövinsten görs genom att förebygga att något blir avfall genom att återbruka och återanvända, exempelvis en cykel eller möbel. Den fysiska planeringen behöver hantera behoven av utrymme i bostadsnära lokaler för att kunna byta eller reparera föremål och därmed minimera avfallsmängderna.

Pappa sorterar sopor i fyrfackskärl med sitt barn.

Fotograf: Plattform/Johnér

Planeringsinriktning för avfallshantering

  • Vid planläggning för ny bebyggelse ska utrymme skapas för återvinningsstationer samt miljöhus med återvinning av förpackningar och kommande fraktioner med producentansvar såsom textil.
  • Utrymme för återbruk vid exempelvis
    återvinningscentraler behöver beaktas i den kommunala planeringen. Klimatpåverkan kan minskas genom ett ökat inslag av återbruk och återvinning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.