Bostadsförsörjning

Kommunen har ansvar för att skapa förutsättningar för alla
i kommunen att leva i goda bostäder. En välfungerande bostadsförsörjning är en förutsättning för människors möjlighet att hitta en lämplig bostad. Även näringslivets möjligheter att växa och rekrytera lämplig arbetskraft påverkas av hur väl bostadsmarknaden fungerar.

Två barn som leker och hoppar hopprep mellan radhus i Steninge slottsby.

Fotograf: Rosie Alm

Bostadsmarknaden i regionen präglas av bostadsbrist, långa bostadsköer och en tilltagande trångboddhet. Utan lång kötid och stora besparingar är det svårt för många människor att etablera sig på bostadsmarknaden. Det ställer kommunen inför stora utmaningar, framförallt då kommunen inte själv råder över alla faktorer som påverkar bostadsbyggandet.

Kommunen har genom det kommunala planmonopolet, ett stort markinnehav och det allmännyttiga bostadsbolaget AB SigtunaHem en möjlighet att påverka vad som byggs. Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning innehåller bostadspolitiska mål samt redovisar hur kommunen ska verka för ett bostadsbyggande som svarar mot behov och efterfrågan.

En mamma och dotter som kramar varandra.

Fotograf: Anna Johnsson/Johnér

Planeringsinriktning för bostadsförsörjning

  • Bostäder för personer med behov av särskilt
    stöd ska säkerställas i enlighet med kommunens
    riktlinjer för bostadsförsörjning.
  • Bostäder för äldre ska på sikt finnas i alla kommundelar. Senior- och trygghetsbostäder bör lokaliseras i lägen nära kommunikationer och service.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.