Regionala stadskärnan Arlanda-Märsta

Arlanda-Märsta är utpekat som en av Stockholmsregionens åtta yttre regionala stadskärnor. Utvecklingen av de regionala stadskärnorna är av betydelse för hela regionens samlade konkurrenskraft och attraktivitet.

Arlanda-Märsta har med sin unika roll och sitt
svåröverträffade läge en avgörande betydelse för regionens möjlighet att utvecklas till Europas mest attraktiva storstadsregion. Under kommande år förstärks stadskärnans betydelse ytterligare genom den planerade stora expansionen av antalet arbetsplatser och resenärer inom stadskärnan och med bostäder öster om Märsta station. I Arlanda-Märsta kommer innovativa och spännande stadsmiljöer, kunskapskluster och attraktiva arbetsområden växa fram. Stadskärnans karaktärsområden ska vara väl sammankopplade av kollektivtrafik och nya innovativa och hållbara transportalternativ för att möta framtidens klimatutmaningar och skapa effektivt markutnyttjande. Befintlig fördjupad översiktsplan för Arlandaområdet upphör att gälla från och med översiktsplanens antagande. Tekniska beskrivningar och strukturindelning kan användas för framtagande av kommande underlag och riktlinje.

Arlanda-Märstas unika värden

Som regional stadskärna betraktat, är Arlanda-Märstas största och unika beståndsdelar Arlanda flygplats och arbetsplatserna mellan Märsta station och Arlanda. De utpekade nyckelbranscherna är logistik och besöksnäring. Här finns även högkvalitativt specialiserat näringsliv med stora möjligheter till utveckling av kluster och innovationshubbar där småföretag kan utvecklas och få växa i samverkan med varandra och större företag samt forskning och högre utbildningar. Arlanda-Märstas läge med närhet till både Stockholm och Uppsala ger utmärkta förutsättningar för ett starkt och diversifierat näringsliv, goda kommunikationer, god tillgång till utbildning och attraktivt boende inom kommunen.

Regionala stadskärnor

pekas ut av Region Stockholm och är nationella och regionala målpunkter genom sina lägen, funktion och höga regionala tillgänglighet. Flerkärnigheten i regionen ger goda möjligheter till resurseffektiva infrastrukturlösningar, kortare pendlingstider och närhet till service och urbana kvaliteter. Stadskärnorna ska utgöra attraktiva lokaliseringsalternativ och komplettera den centrala regionkärnan.

Områden i den regionala stadskärnan

Märsta och öster om Märsta station

Utvecklingen av Märsta utgår från Märsta station. Här finns en stor potential att utveckla Märsta både genom förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur och genom utbyggnad av en ny kommundel öster om stationen. Förtätning i befintligt bostadsbestånd stärker bostads- och serviceutbudet. En ny kommundel öster om stationen kompletterar utbudet av bostäder, arbetsplatser, service och utbildning. Den nya kommundelen ska skapa en attraktiv, levande och välkomnande miljö med urbana värden. Besöks- och personalintensiva verksamheter ska fokuseras till Märsta stations närområde samt till kollektivtrafikstråket mellan Märsta och Arlanda. Bussdepåkapaciteten i Märsta kan komma att behöva utökas för att svara mot det ökade kollektivtrafikbehovet när Märsta expanderar öster om stationen.

Arlanda flygplats

Arlanda flygplats, Stockholm-Arlanda Airport, är Sveriges största flygplats och landets huvudflygplats. Antalet flygpassagerare på Arlanda uppgick år 2019 till drygt 25 miljoner passagerare, varav dryga 20 miljoner utrikes passagerare och knappt 5 miljoner inrikes passagerare. Kring flygplatsen arbetar ca 20 000 personer, vilket gör området till en av landets största arbetsplatser. Under coronapandemin 2020 har antalet flygresenärer minskat drastiskt men både ACI och konjunkturinstitut spår en snabb återhämtning under de närmsta åren. ACI står för Airports Council International och är en internationell intresseorganisation för aktörer som driver och äger flygplatser.

Arlanda flygplats är utpekat som ett riksintresse för kommunikationer. Trafikverket beslutade den 31 mars 2021 om en ny riksintresseprecisering för flygplatsen. Beslutet innebär bland annat nya påverkansområden för flygbuller och ett justerat markanspråk för flygplatsens befintliga och framtida anläggningar. Markanspråket för flygplatsen innehåller ytor för två eventuella framtida rullbanor i nord-sydlig riktning öster om flygplatsen. Kommunen tar inte ställning till genomförandet av nya rullbanor i översiktsplanen. Anläggandet av en ny start- och landningsbana bedöms inte vara aktuell inom översiktsplanens tidshorisont, såtillvida inte kapacitetsbehovet ökar markant.

För flygplatsområdet finns en masterplan, framtagen av Swedavia. Masterplanen är ett vägledande dokument som beskriver hur flygplatsen med dessa olika verksamheter kan utvecklas de kommande 50 åren. År 2070 ska flygplatsen hantera 70 miljoner passagerare och 460 000 flygplansrörelser.

Arlandastad väster om E4

Arlandastad väster om E4:an är ett företagsområde med ett varierat utbud av verksamheter inom logistik och frakt, lätt industri samt bygg- och hantverk. I området finns även handel och hotell samt ett visst utbud av kringservice såsom restauranger och drivmedelsstationer. Arlandastad ska fortsatt bevara sin mångfald av verksamheter och nya tillägg ska ske inom befintlig bebyggelsestruktur. Möjligheten att i framtiden anlägga en spårväg eller motsvarande kollektivtrafik inom Arlandastad ska inte förhindras vid planering och lovgivning.

I södra delen av området ligger en hotell-, mäss-, och konferensanläggning – Scandinavian XPO.

Sky City

Sky City är lokaliserat i det terminalnära läget vid flygplatsen och utgör flygplatsstadens kärna. Sky City ska utvecklas efter urbana ideal med promenadvänliga gator, parker och torg som kantas restauranger, butiker och annan typ av service och nöjen för både resenärer och arbetande. Inom området etableras verksamheter som hotell, kunskapsintensiva tjänsteföretag samt mäss- och konferensanläggningar.

Park City

Park City domineras i dagsläget av långtidsparkeringar, biluthyrning och bilservice. På sikt kan området utvecklas till att även innehålla verksamheter som kontor, handel och hotell. Vid en framtida förlängning av Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda flygplats bör möjligheten att anlägga en ny kollektivtrafiknod inom området studeras. Noden kan med fördel utgöra en bytespunkt i ett sammanlänkat kollektivtrafikstråk som kopplar samman Park City med Märsta, övriga flygplatsstaden och Arlandabanan.

Östra Arlandastad

Östra Arlandastad är beläget i flygplatsstadens södra område, öster om E4:an. Området ska utvecklas till ett företagsområde som också möjliggör idrotts- och sportanläggningar, industri, kontor och hotell. I områdets södra del möjliggörs även utveckling av ett mäss- och konferensområde som ska kopplas samman med Scandinavian XPO, en befintlig mäss- och konferensanläggning på västra sidan om E4:an.

Östra Arlandastad ligger i direkt anslutning till Arlandabanan. Kommunen anser att ett nytt stationsläge på Arlandabanan bör studeras. Förslagen som redovisas i mark- och vattenanvändningskartan bygger på utredningar som togs fram för den tidigare översiktplanen och är kommunens förslag på möjliga lägen för kollektivtrafiknoder längs Arlandaban. Ett nytt stationsläge skulle skapa förutsättningar för att försörja ett område med besöks- och personalintensiva verksamheter med ett attraktivt och hållbart resealternativ.

Cargo City

Cargo City ligger sydväst om terminalområdet i anslutning till flygtrafik och flygplatsens funktioner och ligger till största delen inom färdområdet (airside). Närhet till flygplatsen och E4:an gör området lämpat för flygfrakt och även logistiska ändamål. Stadsdelen präglas av transportinfrastruktur och fordonsrörelser. Swedavias masterplan för Arlanda föreslår även en eventuell järnvägsanslutning för flygfrakt inom logistikområdet.

Bild på Arlanda flygplats terminal fyra kvällstid.

Fotograf: Kari Kohvakka

Områden för Arlandas funktion utanför befintlig gräns för regionala stadskärnan

Rosersberg

Rosersberg är en logistiknod med stora och små
logistikföretag beläget vid E4 och Ostkustbanan. Här finns en kombiterminal för omlastning mellan järnväg och väg. Kopplingen mellan järnväg och flyg är av nationell betydelse. Både Arlanda och Rosersberg utgör en del i det europeiska transportnätverket TEN-T. I närheten ligger Rosersbergs pendeltågsstation med tåg mot Märsta och centrala Stockholm. Med sin internationella betydelse samt starka koppling till flygplatsverksamheten anser kommunen att Rosersbergs logistikcentrum bör införlivas i den regionala stadskärnans avgränsning.

Mellan bana 1 och E4:an

Mellan bana 1 och E4:an, strax norr om Kolsta, avser kommunen pröva förutsättningarna för utveckling av verksamheter på idag oexploaterad mark. Området ligger i ett mycket strategiskt läge, i direkt anslutning till flygplatsen och kommunikationer. En förutsättning för utveckling av området är att Måby trafikplats byggs ut med sydliga ramper. Då området är beläget i direkt närhet till flygplatsen och kan komma att innehålla flygplatsrelaterade verksamheter anser kommunen att området bör införlivas i den regionala stadskärnans avgränsning. Området är tänkt att täcka behovet av utrymme som Arlanda kan behöva i framtiden. Platsen är vald för dess närhet till E4 och redan befintlig infrastruktur. Alternativa lokaliseringar norr eller öster om Arlanda har valts bort. Denna placering innebär att markerna norr och öster om Arlanda sparas för jordbruksändamål och för deras mycket höga natur- och kulturvärden.

Flygbränsledepå

Omlastningsanläggning för transporter av flygbränsle till Arlanda flygplats.

En sammanlänkad och variationsrik regional stadskärna

Inom den regionala stadskärnan finns blandade funktioner och ett starkt näringsliv. Det finns goda förutsättningar att stärka funktionerna och ytterligare bidra till upplevelsen av stadskärna i hela området. Med ett stärkt regionalt transportsystem skapas ett attraktivt lokaliseringsalternativ till den centrala regionkärnan samtidigt som Arlandas funktion och internationella betydelse stärks.

Stärkt koppling inom kärnan och till andra regionala stadskärnor

För att stärka den rumsliga kopplingen mellan Märsta och Arlanda behövs flera större infrastruktursatsningar. En prioriterad fråga för Arlanda-Märsta är Märsta stations utveckling till ett resecentrum, en direkt och snabb kommunikation mellan stationen och flygplatsen, samt ett kollektivtrafikstråk genom arbetsplatsområdena mellan Märsta, Arlandastad och Arlanda. I den regionala planeringen läggs stor vikt vid framkomlighet mellan stadskärnorna. För att öka tillgängligheten mellan östra Storstockholm och Arlanda förordas därför i översiktsplanen att Roslagsbanan förlängs fram till Arlanda flygplats. Läs mer i kapitlet Trafik och mobilitet.

Sammanlänkande bebyggelsestruktur

Arlanda flygplats är östra Mellansveriges internationella kommunikation och Sveriges huvudflygplats.

Trafikverkets beslut om ny riksintresseprecisering för Arlanda flygplats möjliggöra bostadsutveckling i ett kollektivtrafiknära läge direkt öster om Märsta station. Detta är en möjlighet som kommunen ska tillvarata och som kommer att stärka Märstas roll i den regionala stadskärnan. Utvecklingen av en ny blandad och stadsmässig kommundel kommer tillsammans med utvecklingen i Arlandaområdet bidra till att länka samman den regionala stadskärnans olika delar.

En regional stadskärna med stora ytbehov

I och med Arlandas behov, krävs ett mycket större
skyddsavstånd för verksamheten jämfört med i övriga regionala stadskärnor. Bostadsområdena har etablerats i västra delen av regionala stadskärnan av säkerhets- och hälsoskäl. För att balansera kravet på funktionsblandad stadskärna, med de restriktioner som råder kring flygplatsen, anser Sigtuna kommun att stadskärnans avgränsning behöver inbegripa den halva av Märsta som idag inte räknas in. Cirka 60 procent av kommunens invånare bor då inom regionala stadskärnan. Många är också arbetstagare inom
stadskärnan. För att få till en korrekt bild av resandebehovet inom stadskärnan, behöver hela Märsta utgöra underlag i beräkningen av infrastruktursatsningarna. Idag räknas med
cirka 12 000 boende inom Arlanda-Märsta när det i själva verket rör sig om drygt 32 000.

Flygplan på landningsbana vid Arlanda flygplats.

Fotograf: Mostphotos

Planeringsinriktning för regionala stadskärnan Arlanda-Märsta

 • Främja ökad funktionsblandning och ge plats för småföretag i området kring Märsta station.
 • Skapa utrymme för växande företag i den regionala stadskärnan, från startup till stora företagsetableringar i växande branscher.
 • Skapa möjlighet till branschspecifika kluster och hubbar. Kommunens ambition är att stötta en etablering av en Science Park eller filial för högre utbildning i regionkärnan Märsta-Arlanda. Detta kan bli en motor för utvecklingen och bredda näringslivet mot branscher som idag är mindre
  förekommande i kommunen. Etablering av science park kan ske i samarbete med stora lärosäten.
 • Möjlighet till förbättrad kollektivtrafik ska skapas inom regionala stadskärnan. Det ska finnas goda möjligheter att resa hållbart till och inom den regionala stadskärnan.
 • Möjligheten att i framtiden anlägga en busseller tågförbindelse från Märsta station genom Arlandastad och ut till Arlanda ska inte förhindras i detaljplaneringen och lovgivning.
 • Vid bebyggelseutveckling i stationsnära lägen ska kollektivtrafikens framtida framkomlighet säkerställas. Detta gäller särskilt bussterminalerna på Arlanda, Märsta station och Sigtuna busstation.
 • Ny bebyggelse ska präglas av en välkomnande, kvalitativ och identitetsskapande arkitektur. Kommunen ser positivt på framtagande av kvalitetsprogram och gestaltningsprogram som ska uppnås vid detaljplaneläggning och lovgivning. Flera karaktärsområden inom stadskärnan har gestaltningsprogram som ska följas.
 • Inom den regionala stadskärnan ska
  förutsättningarna för att gå eller cykla vara goda. Kommunen ska därför verka för att gång- och cykelvägar byggs ut och knyter samman stadskärnans olika områden och målpunkter. På sikt bör även det regionala gång- och cykelnätet kopplas ihop med Arlanda.
 •  Verka för att underlätta den gröna infrastrukturens behov av passager som främjar närrekreation, friluftsliv och ekologiska spridningssamband.
 • Värna Stockholmsåsens funktion genom att ställa krav på dagvattenreningen och avledningen av förorenat dagvatten på och längs åsen. Särskild hänsyn ska tas inom tillrinningsområdet till reservvattentäkt Stockholmsåsen-Norrsunda.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.