Trafik och mobilitet

Sigtuna kommun är en av landets mest expansiva kommuner. För att trafiksystemen ska kunna motsvara bebyggelse- och befolkningsutvecklingen behöver kommunens infrastruktur byggas ut. Det ska vara enkelt att resa hållbart och transportsystemet ska fungera för både kollektivtrafiken för invånare, resenärer samt för förbipasserande och godstransporter.

Ett utvecklat och hållbart trafiksystem

Utöver Sveriges huvudflygplats, Arlanda flygplats, finns ett antal kommunikationer inom kommunen som är av nationell och regional betydelse. Järnvägen Ostkustbanan och Arlandabanan går genom kommunen, vilket är av stor strategisk betydelse för samspelet och pendlingsutbytet med angränsade kommuner och regioner. E4:an passerar i nordsydlig riktning genom kommunen och är av stor nationell och regional betydelse för vägtrafiken i stråket UppsalaStockholm samt för kopplingen mot Arlandaområdet via Arlandaleden, E4.65. I ost-västlig riktning passerar den hårt trafikerade väg 263 som förbinder västra Mälardalen med Arlandaregionen.

Behovet av transporter för både människor och gods är stort i kommunen och ställer höga krav på kapacitetsstarka, hållbara transportalternativ såväl som ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i vägnätet.

Trafikanalys i regionala stadskärnan

Arlanda har en viktig funktion som transportnav i det internationella flyg-, tåg- och vägnätet. E4:an, väg 263, Rosersbergs kombiterminal och järnvägen knyts ihop i kommunen i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Utveckling av nya arbetsplatser, bostäder, service och besöksmål inom den regionala stadskärnan medför en ökad trafikalstring som bedöms medföra en påverkan på framkomlighet och tillgänglighet till E4, E4.65 och Arlanda flygplats. Parterna inom samarbetet Airport City Stockholm har initierat ett arbete med en gemensam trafikanalys för den regionala stadskärnan. Analysen ska redovisa trafikalstring utifrån framtida markanvändning och föreslå åtgärder för att säkerställa en god framkomlighet och tillgänglighet. Då trafikanalysen är under framtagande ska resultatet av trafikanalysen arbetas in i översiktsplanen senast under granskningsskedet.

Mobilitet

Mobilitet är att utnyttja infrastruktur och fordon för resenärers rörlighet mellan målpunkter. Med ”hela-resan”-perspektivet blir det tydligt att byten, trängsel och väntetider är en del av resan, och att brister i kedjan påverkar resvalen. Åtgärder innebär att till exempel komplettera med nya gång- och cykelvägar, förbättrad och utvecklad belysning för ökad trygghet och därmed användning av befintligt gång- och cykelstråk, öka trevnad i vänthallar likaväl som att öka turtäthet samt utöka och förbättra pendel- och regionaltågens kapacitet och tillgänglighet.