Tekniska anläggningar

De tekniska försörjningssystemen för Sigtuna kommun består av system för dricks-, avlopps- och dagvatten inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA), energiförsörjning, avfallshantering och IT-infrastruktur.

Sigtuna kommun eftersträvar hållbara tekniska system. Det innebär en kombination av ny teknik, mer storskaliga lösningar och mindre lokalt anpassade lösningar. Systemen ska vara kretsloppsanpassade och främja effektiv hushållning med resurser och omställning till hållbara energislag. Det är viktigt att systemen förhindrar läckage och utsläpp av skadliga ämnen till mark, luft och vatten.