Regionala och mellankommunala intressen

Sigtuna kommun är en del av Stockholmsregionen, men har också betydelse för Mälarregionen och för södra Uppsala län. Kommunen delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner, och ingår i ett större sammanhang där utmaningar kring till exempel bostadsförsörjning, klimat- och riskfrågor samt infrastruktur behöver mötas gemensamt.

Samverkan sker i mellankommunala och regionala organ kring gemensamma utmaningar och utvecklingsfrågor. Det rör sig exempelvis om vattenvård, trafikfrågor, grönstruktur, räddningstjänst och VA-frågor liksom cykelförbindelser och energi- och klimatfrågor.

Tre personer väntar på bussen vid en busshållplats på Märsta station.

Fotograf: Rosie Alm

Regional planering

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, innehåller en gemensam vision om att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion. Fyra regionala mål ska främja attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, öppenhet, tillgänglighet, innovation och näringar samt resurseffektivitet. Den fysiska planeringen ska vara långsiktigt hållbar utan att öka regionens klimatpåverkande utsläpp. Eftersom befolkningen ökar ställs krav på gemensam planering av kollektivtrafik, verksamhetsområden och servicekapacitet.

Den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda ligger nära både Stockholm och Uppsala, vilket ger goda förutsättningar för ett starkt specialiserat näringsliv och sysselsättning. Vidare ger flygplatsen en unik tillgänglighet och attraktionskraft. Syftet med att peka ut attraktiva regionala stadskärnor är att avlasta Stockholms centrum, motverka utspridd bostad- och verksamhetsbebyggelse samt att ge möjligheter till goda infrastrukturlösningar. En förutsättning för att få en sammanhängande stadskärna med stadskaraktär är att länka samman dess olika delar med en blandad bebyggelse och attraktiv kollektivtrafik. Se kapitlet Geografiska områden för att ta del av hur Sigtuna kommun tar hänsyn till den regionala planeringen av stadskärnan Märsta-Arlanda.

Andra viktiga regionala värden inom Sigtuna kommun är de regionalt utpekade gröna kilarna Järvakilen och Rösjökilen. Se kapitlet Grön infrastruktur för att ta del av hur Sigtuna kommun verkar för att utveckla och stärka de regionala gröna kilarna. Sigtuna kommun har regionala cykelförbindelser till Upplands Väsby kommun. Motsvarande gång- och cykelförbindelse saknas i dagsläget mot Upplands-Bro kommun och Knivsta kommun. Se kapitlet Trafik och Mobilitet för att ta del av kommunens planeringsinriktning för gång- och cykeltrafik.

Hur översiktsplanen skiljer sig från RUFS 2050

Sigtuna kommuns förslag till avgränsning för den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda avviker från den regionala utvecklingsplanen. Läs mer under rubriken Regionala stadskärnan Arlanda-Märsta i avsnittet Geografiska områden.

Mellankommunala frågor

Sigtuna kommun samverkar med Knivsta kommun med avsikten att anlägga en överföringsledning för spillvatten från Knivsta tätort till utbyggda system i Märsta. Av de alternativ som studerats i förstudien Anslutning av Knivsta kommun till Käppala avloppsreningsverk förordar Sigtuna kommun de alternativ där ledningssträckningen passerar området Odensala. Knivsta kommun har initierat ett samarbete med Sigtuna kommun för att uppnå minskat näringsläckage till Garnsviken. Genom att Knivsta kommun ansluts till Käppala reningsverk på Lidingö minskar näringsläckaget till Mälaren via Garnsviken.

Regionala intressen

Kommunala förbund

  • Käppalaförbundet. Renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket på Lidingö.
  • Brandkåren Attunda. Ansvarar för räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete och tillsyn.
  • Norrvatten. Producerar och distribuerar dricksvatten.

Regionala samarbeten

  • Airport City Stockholm. Samarbete mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB i frågor som berör flygplatsstadens utveckling.
  • Arlandaregionen. Delregionalt samarbete mellan Knivsta kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Sigtuna kommun och Swedavia. Syftet med samarbetet är att gemensamt utveckla området mellan Stockholm och Uppsala.
  • Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Samarbete i syfte att skydda grundvattnet i norra Stockholmsåsen.
  • Mälarens vattenvårdsförbund. Samarbete vars syfte är att bedriva miljöövervakning av Mälaren.

Övriga samverkansorganisationer

  • Mälardalsrådet. Plattform för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen utifrån infrastruktur och transporter, kompetens och innovation, maritim samverkan samt internationell konkurrenskraft.
  • Oxunda vattensamverkan. Verkar för att utreda och förbereda åtgärder i berörda sjöar och vattendrag.
  • Märstaån vattensamverkan. Det är ett samarbete mellan kommunen och andra verksamhetsutövare inom Märstaån avrinningsområde.
Två kvinnor står med ryggen mot och pekar ut mot Fysingen.

Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.