Rosersberg

Det digitala samrådsmötets syfte var att ha en dialog om samrådsförslaget, med fokus på frågor som berör Rosersberg. Totalt hade 10 personer anmält sig från allmänheten.

Under samrådsmötet framkom sammanfattningsvis frågor om stadsutvecklingsprojektet Mer Rosersberg, vattenkvalitet och föroreningar, grönstruktur samt klimatambitioner i förhållande till landsbygdsutveckling. Utöver detta ställdes också frågor om formalia för framtagande av översiktsplanen. Kommunen lyfte särskilt utmaningar kopplat till trafikplats Rosersberg och arbetet med att säkerställa en planskild korsning i höjd med Slottsvägen.

Frågor och synpunkter med kommentarer från kommunen

Nedan listas ett antal frågor och synpunkter som framkom under mötet. Kommentarer från kommunen har vid behov kompletterats i efterhand för att ge ett så tydligt och bra svar på frågorna som möjligt.

Övergripande frågor

Går det att lämna synpunkter på både översiktsplanen och hållbarhetskonsekvensbeskrivningen?

Det går bra att lämna synpunkter på både förslaget till översiktsplan och den tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivningen, men det är enbart synpunkter på översiktsplanen som kommer att besvaras i samrådsredogörelsen.

Finns en digital version av översiktsplanen?

Ja. Den digitala versionen av översiktsplanen lanserades den 26 maj och finns tillgänglig på vår webb. Här kan du ta del av den digitala översiktsplanen.

Kommunens befintliga vattenplan är delvis inaktuell. Kommer vattenplanen att uppdateras och finnas tillgänglig inför översiktsplanens granskningsskede?

Det pågår inget arbete med att uppdatera vattenplanen. Sannolikt kommer en uppdatering att vara aktuell först efter det att översiktsplanen antagits av Kommunfullmäktige i maj 2022.

Vattenkvalitet, föroreningar och grönstruktur

I Rosersberg förekommer föroreningar vid brandövningsplatsen och Rosersbergsviken, där det finns föroreningar som kommer från Oxundasjön. Hur ska dessa föroreningar åtgärdas?

Merparten av föroreningarna i Oxundasjön finns i Upplands Väsby kommun. Upplands Väsby håller därför i taktpinnen för att finna finansiering och utreda åtgärdsmetoder. Sigtuna kommun bevakar detta arbete. Minskade föroreningar i Oxundasjön minskar påverkan på Rosersbergsviken.

Statens fastighetsverk ansvarar för kontrollprogrammet för brandövningsplatsen. Bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar att Statens fastighetsverk följer kontrollprogrammet och granskar de redovisningar de lämnar till kommunen.

Avser kommunen göra en utredning avseende förekomsten av tungmetaller vid båtuppläggningsplatsen i Rosersbergsviken?

Länsstyrelsen har nyligen inventerat platser där båtuppläggning har skett. Bygg- och miljöförvaltningen har ingen sådan tillsyn inplanerad under 2021, men avser att överväga möjligheten vid planeringen av nästa års miljötillsyn (Tillsynsplan för 2022).

I förslaget till översiktsplan står det att inriktningen är att förstärka det gröna svaga sambandet söder om Rosersberg. Har kommunen tittat på möjligheten att förstärka sambandet norrut istället, exempelvis vid Arlandastad golf?

Översiktsplanen redovisar de regionalt utpekade gröna sambanden. Dessa samband är smala partier i den sammanhängande regionala grönstrukturen som är viktiga för att upprätthålla ekologiska spridningssamband och säkra rekreationsstråk. Sambanden har pekats ut av Region Stockholm och redovisas i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Sambandet söder om Rosersberg är ett viktigt samband som kopplar ihop de två regionala gröna kilarna Rörsjökilen och Järvakilen.

Klimatambitioner och bebyggelseutveckling på landsbygden

Översiktsplanen föreslår bebyggelseutveckling på landsbygden, framförallt vid några av de så kallade servicenoderna. Hur kommer kommunen att klara av klimatambitionerna när kollektivtrafik och gång- och cykelvägar i anslutning till dessa platser är bristfällig?

För att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt behövs både levande stadsmiljöer och en levande landsbygd som utvecklas och är attraktiv för såväl boende och företagande.

Servicenoder är bysamhällen på landsbygden som utifrån servicenivån är av betydelse för den omgivande landsbygden. Huvudprincipen för landsbygden är att bibehålla eller utveckla en tillfredsställande servicenivå i de fem utpekade servicenoderna. Vidare ska bebyggelseutveckling koncentreras till de servicenoder som utifrån infrastruktur, flygbuller och övriga förutsättningar är lämpliga.

En koncentration av bostäder och service till vissa platser skapar en närhet till vardagsbestyr som kan bidra till ett minskat behov av bilresor i vardagen. Nya bostäder i vissa servicenoder medför dessutom att underlaget för service, mötesplatser och kollektivtrafik stärks – vilket kan vara gynnsamt för både servicenoden och dess närområde. En annan fördel är att infrastrukturen, exempelvis vatten och avlopp, enklare kan anordnas på ett hållbart sätt. Alternativet är en mer utspridd bebyggelse. Det vill kommunen undvika då det skulle innebära en mycket kostsam infrastrukturutbyggnad, ett ökat bilberoende och inte bidra till att skapa förutsättningar för levande bysamhällen.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att utveckla cykelvägnätet i kommunen. På landsbygden är vägarna statliga och kommunen äger normalt inte mark i anslutning till dessa, vilket är en utmaning. Kommunen för en dialog med Trafikverket, som är väghållare för de statliga vägarna, och verkar för att cykelnätet ska byggas ut. Föreslagna sträckningar redovisas översiktligt i översiktsplanens markanvändningskarta. Prioriterat är anläggande av cykelvägar från Märsta till Odensala och till Venngarn. Vidare utreds möjligheten att anlägga cykelväg vidare till Granby.

Mer Rosersberg

Ny planskild korsning över/under järnvägen i höjd med Slottsvägen, status?

Slottsvägens plankorsning med Ostkustbanan stängdes 2017 på grund av bristande säkerhet. För att skapa en säker passage och säkerställa ett hållbart trafiknät som kan hantera trafikmängderna planerade Trafikverket, tillsammans med kommunen, för en planskild korsning (bro eller tunnel) som skulle ersätta plankorsningen. Trafikverket valde under hösten 2020 att pausa planeringsarbetet. Kommunen verkar aktivt och på bred front för att arbetet ska återupptas och att den planskilda korsningen ska anläggas. Frågan är mycket högt prioriterad från kommunens sida.

Kommunen råder inte själv över frågan utan flera aktörer är involverade, främst Trafikverket, men även Statens fastighetsverk. Den planskilda korsningen är avgörande både för framtida bostadsutveckling och för Rosersbergs verksamhetsområde. I dagsläget finns endast en in- och utfart till verksamhetsområdet. För att trafiknätet ska vara hållbart och robust över tid krävs två väganslutningar.

När är planerad byggstart för Mer Rosersberg?

En detaljplan inom planprogrammet för Mer Rosersberg har påbörjats. Detaljplanen omfattar området Vantarboda, där det planeras för komplettering med småhus (villor, radhus, kedjehus). Ambitionen är byggstart år 2023. Då Trafikverkets planering för en ny planskild korsning har avstannat finns en viss osäkerhet kring tidplanen för efterföljande detaljplaner.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.