Detaljplan för Sky City Syd, Arlanda

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av Sky City, som utgör det terminalnära området vid Arlanda flygplats.

Läget just nu

Detaljplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 2 februari 2023, har överklagats. Sista dagen att överklaga detaljplanen var den 3 mars 2023 . Överklaganden hanteras av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Via kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som du hittar på den här sidan Öppnas i nytt fönster., kan du läsa protokollet från 2023 som innehåller aktuella handlingar om detaljplanen.

Bakgrund

Idag utgörs planområdet huvudsakligen av markparkering och taxiremote med tillhörande servicebyggnader och gränsar till angöringsvägar samt parkeringshus till terminal 2 och 4.

Med detaljplan för Sky City syd vill Swedavia AB ta nästa steg i utvecklingen av Sky City söderut och förtäta de terminalnära områdena med verksamheter som gynnas av närheten till flygplatsen. Stockholm-Arlanda flygplats är riksintresse för kommunikation och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvara tillkomsten och utnyttjande av anläggningen. Detaljplanen ska säkerställa berörda riksintressen till sin funktion.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

Överklagan

Överklagandeberättigade som under remisstiden yttrat sig och inte fått sina synpunkter tillgodosedda har haft möjlighet att överklaga beslutet i skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen.

Överklagande som kommit in i rätt tid har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 25 september till och med den 22 oktober 2019
Granskning från och med 15 oktober till och med 1 november 2021

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Sky City syd, Arlanda
Diarienummer: KS/2017:486
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.