Detaljplan för högstadiebyggnad till Steningehöjdens skola - granskning

Detaljplan för högstadiebyggnad till Steningehöjdens skola omfattande del av fastigheten Sundveda 4:4 m fl i Steningehöjden i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

Remisstid

Ovanstående detaljplan översänds för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 25 oktober till och med 8 november 2019.

Titta på granskningshandlingarna

Granskningshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider.

Om ni önskar handlingarna kontakta Stadsbyggnadskontoret Planenheten, plan@sigtuna.se. Uppge diarienummer: Btn 2018/0543.

Detaljplanens huvudsakliga syfte

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett högstadium till Steningehöjdens skola. Syftet är också att möjliggöra för parkeringar som tillgodoser högstadiets behov samt även förbättrar parkeringssituationen för den befintliga sporthallen och skolan. Detaljplanen möjliggör också en mindre utbyggnad av sporthallen för att kunna komplettera densamma med nya omklädningsrum.

Planförslaget har varit utsänt för samråd. Planförslaget har justerats, kompletterats och förtydligats med anledning av synpunkter som framförts under samrådet.

Information om projektet

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, planarkitekt Maria Nästesjö.

Synpunkter

Synpunkter ska senast den 8 november 2019 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.