Detaljplan för bostäder vid Lodjursvägen

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra fastighetsreglering av Norrbacka 9:1 samt tillskapa ytterligare byggrätter av friliggande enbostadshus. Planen syftar även till att ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse och intilliggande naturvärden.

Läget just nu

Planen vann laga kraft den 7 maj 2021.

Bakgrund

Planområdet består av en villatomt på 2 700 kvm i Märsta tätort. Intilliggande tomter har en storlek mellan 600 och 1 500 kvm. Nuvarande detaljplan stödjer ej fler byggrätter genom begränsningar av markens utnyttjande. Vidare finns en tomtindelning som omöjliggör fastighetsreglering.

Detaljplanen innebär att del av fastighetsindelningsbestämmelser, registrerade som tomtindelning F:198, enbart berörande fastigheten Norrbacka 9:1 upphävs för att möjliggöra fastighetsreglering. Resterande fastighetsindelningsbestämmelse fortsätter gälla oförändrat. Detaljplanen tillåter en minsta fastighetsstorlek på 800 kvm samt en största bruttoarea för huvudbyggnad på 200 kvm per fastighet.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:

Samråd från den 28 oktober till och med 18 november 2020.

Överklagan

Beslutet att anta detaljplanen går inte längre att överklaga.

Överklagan skulle vara ställt till Mark- och miljödomstolen senast den 6 maj 2021.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Lodjursvägen.
Diarienummer: PLAN.2017.793
Förfarande: Begränsat Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.