Detaljplan för bostäder vid Ekorrvägen

Detaljplanen omfattar en ändring som upphäver fastighetsintdelningsbestämmelser i syfte att möjliggöra avstyckning eller annan fastighetsreglering.

Läget just nu

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har 2021-05-10 § 81 beslutat att anta ovanstående detaljplan. Detta beslut har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-05-12.

Sista dagen att överklaga beslutet är 2021-06-03. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft 2021-06-04.

Bakgrund

Syftet med ändringen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser i tomtindelningsplanen F:203 för Norrbacka 3:5. Därmed möjliggörs fastighetsbildning som exempelvis avstyckning eller fastighetsreglering. Planen bedrivs med förenklat ändringsförfarande och föranleder inga fastighetsbildningsåtgärder. Planändringen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:

Samråd från den 26 februari till och med den 19 mars 2021.

Överklagan

Beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under samrådet skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Överklagande ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen, men ska lämnas in eller skickas till Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA, senast den 3 juni 2021. Överklagande som kommit in i rätt tid skickas vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Den som klagar ska i skrivelsen till mark- och miljödomstolen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad, med namnförtydligande samt uppgifter om postadress och telefonnummer.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Ekorrvägen
Diarienummer: KS/2020:373
Förfarande: Förenklat ändringsförfarande
För detaljplanen tillämpas plan och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.