Detaljplan för Odenslund verksamhetsområde

Ambitionen är att området ska utvecklas inom småskalig logistik med mindre uppbrutna fastigheter som anpassar sig till landskapet.

Läget just nu

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har den 21 mars 2024 § 24 beslutat att anta ovanstående detaljplan. Det justerade protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 27 mars 2024.

Detaljplanen vann laga kraft den 18 april 2024.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga under Handlingar och bilagor längst ner på denna sida.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området för logistik, lager, tillverkning och kontor samt uppställningsytor för fordon. Ambitionen är att området ska utvecklas inom småskalig logistik med mindre uppbrutna fastigheter som anpassar sig till landskapet. Området ska ges ett städat och organiserat intryck med många gröna inslag. Detaljplanen ska ta hänsyn till föreliggande naturvärden, landskapsbild och kulturarv. Den sammanvägda bedömningen är att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram i enlighet med 6 kap. 9 § MB.

Remiss

Programsamråd under juli-september 2013
Samråd från och med 4 maj till och med 31 maj 2020
Granskning från och med 12 juni till och med 21 augusti 2023

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Odenslunds verksamhetsområde omfattande del av fastigheterna Ängeby 2:3 m.fl. i Lunda, Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2012:716
Förfarande: Utökat planförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.