Detaljplaner för bostäder vid Rördrommen

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för bostäder omfattande fastigheten Rördrommen 1 i Sigtuna stad. Under planprocessen kommer placering, skala och omfattning av tillkommande bebyggelse studeras utifrån platsens förutsättningar.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Planen är vilande i väntan på att en projektgrupp är tillsatt.

Bakgrund

Fastigheten Rördrommen 1 är belägen högst upp på Ormberget i stadsdelen Brännbo i Sigtuna och är till största del omgärdat av skog. Fastighetsägaren vill genom upprättande av en ny detaljplan möjliggöra för andra typer av bostäder gentemot vad rådande detaljplan medger. Främst gällande husens placering. På fastigheten finns i dagsläget sex stycken huskroppar i undermåligt skick enligt fastighetsägaren. Dessa föreslås rivas och ersättas med ny bostadsbebyggelse.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 8 mars 2022 att ge positivt planbesked och samhällsbyggnadskontoret gavs i uppdrag att pröva förutsättningarna för ny detaljplan.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder omfattande fastigheten Rördrommen 1.
Diarienummer: KS/2021:641
Förfarande: Standardförfarande

Handläggare: Planarkitekt Niklas Aldén
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.