Detaljplan för kvarter Ödåker

Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Ödåker 2,5,9 m.fl. i Sigtuna stad och syftar till att värna kulturmiljöns karaktärsdrag och att bibehålla kvarterets karaktär såsom det ser ut idag. 

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplananen har varit ute på samråd under remisstiden 22 nov-20 dec 2021. Nu sammanställs de inkommna yttranderna för att besvaras i en samrådsredogörelse. Samtidigt görs justeringar av planförslaget efter det inkomna yttranderna. När planförslaget är justerat och samrådsredogörelsen är klar kommer planförslaget att sändas ut på granskning.

Bakgrund

Kvarteret Ödåker är en god representant för Sigtuna stads riksintressanta kulturmiljö, med lummiga trädgårdar, sammanhållen fasadsträcka mot Stora gatan och trähusbebyggelse från 1800-talet. För att bibehålla och värna kulturmiljöns karaktärsdrag föreslås en ny detaljplan upprättas. Syftet är att bibehålla kvarterets karaktär såsom det ser ut idag.

Planinformation

Formellt namn: Planuppdrag för Ödåker, omfattande fastigheterna Ödåker 2, 5, 9 m.fl. i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2021:174
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.