Detaljplan för bostäder vid Stora Brännbo

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för bostäder omfattande fastigheterna Brännbogärdet 28, 36, 37 och 38 i Sigtuna stad. Under planprocessen kommer placering, skala och omfattning av tillkommande bebyggelse studeras utifrån platsens förutsättningar.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat igång och arbetet med ett samrådsförslag pågår.

Bakgrund

Stora Brännbo Fastighets AB har inkommit med en begäran om planbesked för att omvandla befintlig bebyggelse och uppföra ny avsedd för bostäder. Totalt avses cirka 200 bostäder uppföras, med fokus på seniorboende. Det är av stor vikt att särskild hänsyn tas till platsens behov av en omsorgsfull gestaltning för att tillgodose värdebärande karaktärsdrag, natur- och kulturmiljö, friyta, angöring och parkering.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 8 februari 2022 att ge positivt planbesked och samhällsbyggnadskontoret gavs i uppdrag att pröva förutsättningarna för bostäder.

Planinformation

Formellt namn: Planuppdrag för bostäder vid Stora Brännbo omfattande fastigheterna Brännbogärdet 28, 36, 37 och 38
Diarienummer: KS/2021:337
Förfarande: Utökat förfarande
Handläggare: Planarkitekt Josefin Wallbring
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.