Detaljplan för bostäder vid Hällsboskogen

Här planeras det för småhusbebyggelse vid Hällsboskogen.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat igång och arbetet med ett samrådsförslag pågår.

Bakgrund

Planområdet omfattar en stor del av fastigheten Venngarn 1:28 men även del av Ragvaldsbo 1:1 och 1:190 för att kunna dra fram angöringsgator till den nya bebyggelsen.

Planområdet utgör en del av Hällsbo­skogen och ligger i direkt anslutning till det pågående stadsutvecklingsprojektet Sigtuna stadsängar och nära småhusområdet Hällsbo, uppfört på 1960- och 70-talet. 

Den föreslagna utformningen är s.k. ”bygläntor” med ca 15-20 friliggande enbostadshus i varje formation (totalt upp till 100 bostäder). Vidare ska behovet och möjliggörandet av LSS-boende utredas.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Hällsboskogen, omfattande fastigheten Venngarn 1:28 m.fl i Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2021:197
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.