Detaljplan för bostäder vid Hällsboskogen

Här planeras det för småhusbebyggelse vid Hällsboskogen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för maximalt 100 nya bostäder i så kallade ”bygläntor”.

Läget just nu

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd. Synpunkter från allmänhet och berörda sakägare har lämnats in skriftligen till samhällsbyggnadskontoret under samrådstiden 11 december 2023 till och med 26 januari 2024.

Alla inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse som redovisas i samband med granskningsskedet.

Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning, vilket innebär att bearbetade planhandlingar görs tillgängliga för allmänheten och berörda sakägare igen.

Bakgrund

Planområdet utgör en del av Hällsboskogen nära småhusområdet Hällsbo, uppfört på 1960- och 70-talet, och i direkt anslutning till Sigtuna stadsängar.

Planförslaget möjliggör för maximalt 100 nya bostäder i så kallade ”bygläntor” med ca 15-20 friliggande en- eller tvåbostadshus och möjlighet att på vissa delar bygga antingen en- eller tvåbostadshus eller radhus och/eller kedjehus i varje formation. På en plats är det möjligt att bygga antingen vanliga bostäder eller ett LSS-boende med upp till 6 bostäder. Detta ger möjligheten för en privat aktör att bedriva LSS-boende på platsen.

För att ta vara på de rekreativa värdena som finns på platsen idag, med löp-, skid- och cykelspår, skapas generösa släpp mellan bebyggelsegrupperna där skogsmarken bevaras. Planområdet omfattar en stor del av fastigheten Venngarn 1:28 men även del av Ragvaldsbo 1:190, Ragvaldsbo 1:1 samt Venngarn 1:1 för att kunna dra fram angöringsgator och cykelväg till den nya bebyggelsen.

Planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan och en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med 11 december 2023 till och med 26 januari 2024.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Hällsboskogen, omfattande fastigheten Venngarn 1:28 m.fl i Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2021:197
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Niklas Aldén

Handlingar och bilagor

Plankarta (samrådshandling) Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (samrådshandling) Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.
KSSBU § 64 Beslut om samråd Pdf, 227.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 397 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgränsning och omfattning av miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 381.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens samrådsyttrande avgränsningssamråd Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Artskyddsutredning fågel Pdf, 13.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Barnkonsekvensanalys Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Botryggt checklista Pdf, 83.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Fladdermusinventering Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Gestaltningsprogram Pdf, 21.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Höjdanpassning Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationsplan Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknink Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik - Bilaga A Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Kapacitetsbetäkning korsningspunkt på väg 263 Pdf, 137.3 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Teknisk försörjning Pdf, 251.7 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Trafik Pdf, 265.9 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Trafik - korsningspunkter mellan gator för boende och moutainbikebana Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Trafik - Stadsängsgatan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.