Detaljplan för bostäder och kontor inom Koppardosan 2

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för inredning av en outnyttjad rådvind inom fastigheten Koppardosan 2.

Läget just nu

Förslag till detaljplan har varit ute för granskning. Synpunkter från allmänhet och berörda sakägare har lämnats in skriftligen till samhällsbyggnadskontoret under granskningstiden 17 april till och med 2 maj 2024.

Alla inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande som redovisas på denna sida inför antagande.

Bakgrund

Fastigheten Koppardosan 2 består av två sammanbyggda huskroppar i två våningar med en outnyttjad råvind som de sökande önskar inreda för kontor alternativt bostad. Nuvarande detaljplan tillåter inte inredning av vind. Därav har sökande begärt planbesked för att undersöka möjligheterna för inredning av vind.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för inredd vindsvåning för bostäder och kontor eftersom gällande detaljplan inte tillåter inredd vind. Vidare syftar planen till att värna de kulturvärden som finns inom fastigheten, skapa planenlighet för planstridiga tillbyggnader, samt upphäva befintliga fastighetsindelningsbestämmelser i syfte för att ändra del av fastigheten till allmän platsmark (gata).

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 4 maj 2021 att ge positivt planbesked och att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva förutsättningarna för bostäder och kontor.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Granskning från och med 17 april till och med 2 maj 2024
Samråd från och med 6 december till och med 22 december 2023.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder och kontor omfattande fastigheten Koppardosan 2 m.fl, i Sigtuna stad, Sigtuna kommun, Stockholms län
Diarienummer: KS/2020:368
Förfarande: Standardförfarande
Handläggare: Josefin Wallbring
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.