Detaljplan för bostäder och centrumändamål, Södertil

Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerbostadshus och småhus. Målet är att skapa en för stadsdelen positiv förtätning, med utöver bostäder även utveckling av centrumändamål i bottenvåning samt torgyta.

Innehåll på denna sida

Bakgrund

Södertil torg AB har inkommit med en begäran om upprättande av detaljplan för bostäder och centrumändamål omfattande fastighet och del i fastighet i Södertil i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Planområdet är beläget i stadsdelen Södertil i östra Sigtuna stad. Det består idag av ett relativt kuperat grönområde samt en pizzeria och kiosk i en envåningsbyggnad, markparkering samt återvinningsstation. I dess omgivningar finns flerbostadshus, småhus, ett antal förskolor, skola och grönområden.

Översiktsplan 2014 framhåller att bebyggelseförtätning inom befintlig tätort är eftersträvansvärt då den befintliga infrastrukturen och servicen kan förstärkas. Planområdet ligger nära två busshållplatser samt regionalt GC-stråk, vilket underlättar användande av kollektivtrafik och cykel. ”Pizzeriatomten” utgör redan idag en etablerad servicepunkt i området, vilken med fördel kan stärkas genom effektivare exploatering på platsen. Att ta delar av ett grönområde i anspråk för bebyggelse ska kompenseras med att kvalitén på det kvarvarande grönområdet stärks.

Planinformation

Formellt namn: Södertil bostäder & centrumändamål
Diarienummer: PLAN.2016.930
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.